MEDIX, God. 20 Br. 111  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Savršena boja stomatološko-protetičkih nadomjestaka – realnost ili utopija?Perfect color of dental prosthetic restorative work - reality or utopia?

Dino Buković, Ena Zdunić

U svakodnevnoj stomatološkoj praksi često se pojavljuje problem odabira boje protetičkoga nadomjestka. Boja je jedan od najvažnijih parametara vrednovanja protetičkoga rada. Razvojem tehnologije, tj. kolorimetrije i spektrofotometrije, pogreške koje bi narušile izgled protetičkoga rada svedene su na minimum. Odabir boje važan je postupak i najveći je izazov za terapeuta. U planiranju boje terapeut može primijeniti subjektivan i objektivan pristup. Subjektivan pristup temelji se na upotrebi „ključa boja“, dok objektivan iziskuje upotrebu računalnih sustava za digitalno određivanje boje. Podatci iz literature potvrđuju da je instrumentalni način određivanja boje zuba znatno objektivniji od vizualnoga jer isključuje moguću subjektivnost stomatologa i laboratorijskog tehničara. Također, podatci dobiveni instrumentalnim metodama mogu se međusobno usporediti i lakše primijeniti u praksi. Primjena računalnih sustava za digitalno određivanje boje protetičkog nadomjestka označuje smjernice budućeg razvoja u stomatološkoj praksi. 

Ključne riječi:
boja zuba; boja protetičkog nadomjestka; zubna protetika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 111

In everyday clinical practice there is often a problem with choosing colors for prosthetic restorative work. Color is one of the most important parameters in evaluating prosthetic work. With the development of technology, i.e. colorimetric and spectrophotometry, errors that undermined the appearance of a prosthetic device are reduced to a minimum. Choosing colors is an important process and represents the biggest challenge for the clinician. While planning the color the clinician can use a subjective and objective approach. The subjective approach is based on the use of “key color”, while the objective approach necessitates the use of computer systems for digitally determining color. Literature data confirms that the instrumental method of determining the color is much more objective than the visual, because it excludes the possible subjectivity of dentists and laboratory technicians. Also, the data obtained by instrumental methods can be compared with one another and are easier to apply in practice. The application of computer systems for digitally determining the color of prosthetics provides direction for the future development of the dental field. 

Key words:
dental prosthetics; prosthetic color; tooth color