MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Dentalna medicina HR ENG

Salivarna dijagnostika virusa hepatitisa CSalivary diagnostics of hepatitis C virus

Ana Glavina, Marinka Mravak Stipetić

Danas su infekcije virusnim hepatitisima prepoznane kao javnozdravstveni problem koji uvelike opterećuje zdravstvene sustave. Akutna infekcija virusom hepatitisa C (HCV) često je praćena blagim simptomima i kao takva neprepoznana, dok kronične infekcije dovode do nastanka teških jetrenih oštećenja, ciroze i hepatocelularnoga karcinoma (HCC), koji vode ka transplantaciji jetre. Incidencija i prevalencija virusnih hepatitisa su u padu, no i dalje postoji potreba za preventivnim mjerama protiv virusa hepatitisa B (HBV) i C. Vlade zemalja diljem svijeta razvijaju nacionalne programe kojima je cilj smanjenje novih slučajeva provođenjem preventivnih mjera, a ukoliko do infekcije ipak dođe, potrebni su rana dijagnostika i liječenje. Hrvatska je postigla izvrsne rezultate u prevenciji virusnih hepatitisa razvojem vlastitih nacionalnih programa putem izvaninstitucionalnog testiranja u društvenoj zajednici, uz istodobnu kvalitetnu povezanost s institucionalnim sustavom. Takva je povezanost nužna da bi se osigurao kontinuum skrbi za svakog bolesnika, od testiranja pa sve do završetka terapije, što je i ključ za nadzor nad infekcijom. Noviji testovi za detekciju anti-HCV protutijela iskorištavaju slinu kao dijagnostički medij, a njezina dostupnost, pouzdanost i točnost pogoduje ranoj dijagnostici HCV-a čime je učinjen velik dijagnostički iskorak.

Ključne riječi:
hepatitis; nacionalni programi; slina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

Today, viral hepatitis infections are recognized as a public health problem representing a great burden to health care systems. Acute infection with hepatitis C virus (HCV) is often characterized by mild symptoms and may therefore remain unrecognized. The chronic infection leads to severe liver damage, cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC), leading to liver transplantation. The incidence and prevalence of viral hepatitis have been declining, but still there is a need for preventive measures against hepatitis B and C viruses. Governments of countries around the world develop national programs to reduce new cases by implementing preventive measures. If infection does occur, early diagnosis and treatment are required. Croatia has achieved excellent results in the prevention of viral hepatitis by developing own national programs through testing in the community, along with simultaneous high-quality connection with the institutional system. Such a connection is required to provide a continuum of care for each patient, from the testing until the end of therapy, what is also the key to control the infection. Newer tests for the detection of anti-HCV antibodies utilize saliva as a diagnostic medium and its availability, reliability and accuracy favors early diagnosis of HCV, being a major diagnostic breakthrough.

Key words:
hepatitis; national programs; saliva