MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Rivaroksaban – jednostavnije liječenje venskih tromboembolija i prevencija njihova ponavljanjaRivaroxaban – easier treatment of venous thromboembolism and prevention of recurrence

Aleksandar Knežević

Venski tromboembolizam (VTE), koji čine duboka venska tromboza (DVT) i plućna embolija (PE), ozbiljna je i česta kardiovaskularna bolest povezana s rizikom za kronične komplikacije (npr. posttrombotički sindrom), ponavljanje bolesti pa čak i smrt. U ovome se trenutku u svijetu u liječenju te bolesti sve više primjenjuju oralni antikoagulansi koji nisu antagonisti vitamina K (NOAK-i) u odnosu na dosadašnju standardnu terapiju heparin/antagonisti vitamina K (VKA). Izravni inhibitor čimbenika koagulacije Xa, rivaroksaban, prvi je NOAK koji je za liječenje DVT-a, PE-a te sekundarnu prevenciju ponavljanja VTE-a, odobren od Europske agencije za lijekove temeljem rezultata kliničkih ispitivanja EINSTEIN programa (EINSTEIN DVT, EINSTEIN PE i ENSTEIN EXT). Prospektivno neintervencijsko opservacijsko ispitivanje XALIA prvo je koje je u svakodnevnoj praksi u skupini od gotovo 5000 bolesnika s DVT-om (s PE-om ili bez PE-a) iz 21 zemlje potvrdilo rezultate EINSTEIN randomiziranih kliničkih ispitivanja te je poduprlo već prihvaćeno stajalište da liječenje rivaroksabanom u toj indikaciji ima znatnu kliničku i ekonomsku prednost u odnosu na standardno liječenje.

Ključne riječi:
klinička praksa; rivaroksaban; venski tromboembolizam

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 127/128

Venous thromboembolism (VTE), comprising of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), is serious and common cardiovascular disease associated with the risk of chronic complications (e.g. post-thrombotic syndrome), recurrence of the disease and even death. At this point non-VKA oral anticoagulants (NOACs) are increasingly being used worldwide for the treatment of this disease compared to the current standard therapy heparin / vitamin K antagonists (VKA). The direct inhibitor of coagulation factor Xa, rivaroxaban, was the first NOAC approved by the European Medicines Agency for the treatment of DVT, PE and secondary prevention of recurrent VTE based on the results of clinical trials of the EINSTEIN program (EINSTEIN DVT, EINSTEIN PE and ENSTEIN EXT). Prospective non-interventional observational study XALIA was the first to confirm the results of the EINSTEIN randomized clinical trials in almost 5000 DVT patients (with or without PE) from clinical practice in 21 countries and supported the already accepted view that rivaroxaban treatment in this indication has significant clinical and economic advantage over standard treatment. 

Key words:
clinical practice; rivaroxaban; venous thromboembolism