MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Pregledni članak  •  Pulmologija HR ENG

Rano prepoznavanje i dijagnoza kronične opstruktivne plućne bolestiEarly detection and diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease

Andrea Vukić Dugac, Miroslav Samaržija

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) bolest je karakterizirana sporo progresivnom, ireverzibilnom bronhoopstrukcijom zbog kronične upale dišnih puteva. KOPB je danas vodeći uzrok mortaliteta i morbiditeta u svijetu, te znatno pridonosi povećanju troškova zdravstvene skrbi. Bolest se najčešće dijagnosticira u relativno kasnom stadiju bolesti, ponajprije zato što se bolesnici adaptiraju na stanje smanjene plućne funkcije, odnosno liječnici prekasno prepoznaju simptome bolesti. Zakašnjela dijagnoza rezultira težom kliničkom slikom, s učestalim egzacerbacijama i hospitalizacijama i bitno smanjenom kvalitetom života. Dijagnostika i liječenje KOPB-a već u ranim stadijima bolesti od iznimnog je značenja te se osobito ističe važnost spirometrije u rizičnoj skupini pušača starijih od 40 godina, s pušačkim stažem od 20 i više pušačkih godina. Spirometrija je „zlatni standard“ dijagnoze i procjene KOPB-a. Osim rane dijagnostike, ključna je rana terapijska akcija, poglavito prestanak pušenja kao najvažnija terapijska mjera. Brojni dokazi sugeriraju da rana detekcija, dijagnostika i terapija KOPB-a istodobno u kombinaciji s fizičkom aktivnošću i prestankom pušenja može osigurati najbolju kontrolu simptoma i spriječiti/zaustaviti progresiju bolesti. 

Ključne riječi:
KOPB; probir; pušenje; spirometrija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by gently progressive, irreversible bronchoobstruction due to chronic airway inflammation. COPD is the leading cause of mortality and morbidity in the world and contributes to the increase in the cost of healthcare. The disease is usually diagnosed at a relatively late stage, primarily because patients adapt to the state of reduced pulmonary function and doctors are late to recognize the symptoms. Delayed diagnosis results in a more severe clinical state, with frequent exacerbations and hospitalizations and significantly reduced quality of life. Diagnosis and treatment of COPD already in the early stages of the disease is of utmost importance. The importance of spirometry has to be emphasized in high-risk group of smokers, particularly those older than 40 years with a history of 20 or more years of smoking. Spirometry is the “gold standard” of diagnosis and assessment of COPD. In addition to early diagnosis, early therapeutic actions are crucial, smoking cessation being the most important therapeutic measure. Numerous evidence suggests that early detection, diagnosis and treatment of COPD simultaneously combined with physical activity and smoking cessation may provide sound control of symptoms and may prevent or stop the progression of the disease. 

Key words:
COPD; screening; smoking; spirometry