MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Procjena suicidalnog rizika kod osoba oboljelih od depresijeAssessment of suicidal risk in people suffering from depression

Elvira Koić, Slađana Štrkalj-Ivezić

Procjena suicidalnog rizika sastavni je dio svakodnevne kliničke prakse. Depresija je povezana s visokim suicidalnim rizikom, stoga je u cilju smanjenja rizika važno što ranije i što točnije identificirati depresivnost. Klinički intervju je nezamjenjiv u procjeni suicidalnog rizika i tijekom provođenja je vrlo važno identificirati rizične (povećavaju rizik) i protektivne (smanjuju rizik) faktore, kako bi se mogao donijeti terapijski plan što ranijeg otklanjanja simptoma depresivnosti, a time i suicidalnog rizika. Stoga je potrebno dobro poznavati smjernice za vođenje kliničkog intervjua i različite skale za procjenu (ocjenske ljestvice), koje se pojavljuju u širokoj paleti od samoocjenskih do klinički upravljanih skala. One su primjenjive za mjerenje različitih aspekta suicidalnih misli i/ili ponašanja povezanih s depresijom. Ocjenske ljestvice su koristan alat u edukaciji i prevenciji, liječenju i rehabilitaciji. Međutim, nisu zamjena za temeljitu kliničku evaluaciju, niti su prediktivni instrumenti. Dobro ih je koristiti, ali i razumjeti njihova ograničenja. 

Ključne riječi:
depresija; mjerni instrumenti; praksa temeljena na dokazima; psihijatrijske tehnike procjene; skale procjene; suicidalnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

Assessment of suicidal risk is an integral part of everyday clinical practice. Depression is associated with high suicidal risk, therefore, it is important to reduce the risk early and accurately identify depression, and thus the risk of suicide. The clinical interview is indispensable in assessing suicidal risk and the implementation is very important to identify the risk (increased risk) and protective (lower risk) factors in order to define the therapeutic plan, for early relief of symptoms of depression, as well as the risk of suicide. Therefore, it is necessary to be familiar with the guidelines for the conduct of clinical interviews, and a variety of assessment scales (rating scales), which occur in a wide range of self-managed clinically controlled scales. They are suitable for measuring various aspects of suicidal thoughts and/or behaviors associated with depression. Rating scales are useful tools in education and prevention, treatment and rehabilitation. However, they are not a substitute for a thorough clinical evaluation, nor predictive instruments. It is good to use them, but also understand their limitations.

Key words:
evidence-based practice; depression; measurement tool; psychiatric status rating scale; risk assessment; suicide