MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Procjena kulture bolesnikove sigurnostiPatient safety culture assessment

Ivan Šklebar, Duška Šklebar

Tijekom posljednjeg desetljeća potreba za preoblikovanjem kulture unutar zdravstvenih organizacija u cilju poboljšanja bolesnikove sigurnosti pojavila se kao ključno pitanje upravljanja kvalitetom u zdravstvenom sustavu. Stajalište da je predanost bolnice kulturi sigurnosti važan pokazatelj njene sposobnosti pružanja sigurne skrbi dovelo je do snažnog interesa za razumijevanjem i unapređenjem bolesnikove sigurnosti. U okruženju kulture sigurnosti zaposlenici su vođeni sveprisutnom predanošću sigurnosti u kojoj svaki član podupire kako vlastite, tako i sigurnosne norme svojih kolega. Uz rastući međunarodni interes za kulturu sigurnosti pojavila se i potreba za alatima koji bi mjerili razne aspekte kulture bolesnikove sigurnosti. Raspoloživost gotovih i provjerenih alata koji se koriste u svijetu kao i u Hrvatskoj velika je prednost, no prije njihove upotrebe potrebno je procijeniti njihovu primjerenost određenoj radnoj sredini. Bolje razumijevanje razlika u kulturi bolesnikove sigurnosti između različitih odjela i struka u bolnicama olakšalo bi usvajanje i primjenu odgovarajućih intervencija. 

Ključne riječi:
alati za mjerenje bolesnikove sigurnosti; kultura/klima bolesnikove sigurnosti; upravljanje kvalitetom; upravljanje rizikom

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

Importance of transforming organisational culture in healthcare organisations to improve patient safety has been discussed during the past decade as a crucial issue of quality management in healthcare system. The view that hospital commitment to safety is an important indicator of its ability to provide safe care has increased the interest in understanding and improving patient safety culture. In patient safety culture, employees are guided by an organisationwide commitment to safety, with each member upholding their own safety norms and those of their co-workers. Along with increasing international interest in safety culture, there is a growing need for assessment tools focused on the cultural aspects of patient safety. Patient culture assessment tools being used worldwide, as well as in Croatia, should be assessed beforehand for their fitness for purpose in particular work environment. A better understanding of how patient safety culture differs across work areas in hospitals and different medical specialties would facilitate adoption and implementation of appropriate interventions. 

Key words:
patient safety assessment tools; patient safety culture/climate; quality management; risk management