„Priručnik o prevenciji i kontroli infekcija“ - Nizam Damani

Autor: Ilija Kuzman

OGLASIzdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdavanja: 2019.
Format: 17 x 24 cm; uvez: meki
Opseg: 507 stranica

 

 

 

 

 

 

 

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi veliki su globalni problem jer se događaju u 5-7% hospitaliziranih bolesnika u razvijenima te u 10-15% bolesnika u zemljama u razvoju. Prateća su nepogoda svih populacija koje na bilo koji način koriste zdravstvenu službu – ne samo u bolnicama, nego i u izvanbolničkim ambulantama te drugim ustanovama koje pružaju zdravstvenu skrb (rehabilitacijski centri, njega u kući, a sve češće i u domovima za starije i nemoćne osobe). Osobit problem čine infekcije koje uzrokuju bakterije višestruko otporne na antibiotike. Svjedoci smo pojavnosti i pogibeljnosti infekcija i u aktualnoj pandemiji bolesti COVID-19, s velikim brojem zaraženih zdravstvenih djelatnika, što znači da se virus prenosi i u zdravstvenim ustanovama.

U knjizi priručniku o prevenciji i kontroli infekcija znalački se opisuju teorijska načela, ali detaljno i sve praktičke metode prevencije, sa smjernicama i protokolima za svakodnevni rad zdravstvenog osoblja pri kontroli i suzbijanju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Autor priručnika dr. Nizam Damani najveći je dio svojega radnog vijeka bio klinički direktor Odjela za prevenciju i kontrolu infekcija u Craigavon Area Hospital u Portadownu, Velika Britanija, a od 2013. godine savjetnik je Svjetske zdravstvene organizacije za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. U priručnik je unio golemo vlastito iskustvo temeljeno na dokazima. Izvorno, četvrto izdanje objavljeno je početkom 2019. godine, uslijedila su još tri reprinta u kratkom razdoblju, a hrvatsko izdanje pojavilo se u istoj kalendarskoj godini.

Damanijev „Priručnik o prevenciji i kontroli infekcija“ razlikuje se od većine međunarodno poznatih knjiga o toj aktualnoj temi ponajprije po tome što je u njemu uspješno spojen teorijski pristup prevenciji i kontroli s praktičnim djelovanjem u svakoj situaciji koja se pojavljuje pri dijagnosticiranju, liječenju i njezi bolesnika. Teorijski i praktični dio temelje se na dokazima, odnosno ekspertnom mišljenju po najnovijim smjernicama ili preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Načelno, opisuju se i preporučuju optimalni standardi prevencije i kontrole infekcija koji prate nagli razvoj medicinske prakse. Ako je neki postupak prijeporan, navodi se više mogućih rješenja. Praktični dio u svakom je poglavlju detaljno i posebno prikazan te je moguće po njemu izravno postupati. Sličnog djela domaćih autora ili prijevoda na hrvatski jezik nema. Zato je priručnik izuzetno koristan kao brza i provjerena pomoć u svakodnevnom kliničkom radu, a služi i kao udžbenik za sve medicinske struke koje uče o kontroli i prevenciji infekcija.

Tekst je pisan jasnim i jednostavnim stilom, objašnjenja su potkrijepljena primjerima, brojne tablice, ilustracije i dijagrami omogućuju bolje razumijevanje, a posebnu vrijednost imaju izdvojeni okviri sa sažetim i preglednim prikazima najvažnijih praktičnih postupaka. Sveobuhvatno pojmovno kazalo omogućuje brzo pronalaženje pojedinih tema. Važno je istaknuti i kritičku prosudbu pri uporabi hrvatske stručne terminologije.

Priručnik je napisan na 507 stranica, podijeljen je na 10 poglavlja, a ima 52 tablice, 21 ilustraciju, 34 dijagrama te 37 izdvojena okvira sa sažetim prikazom određenih postupaka. Svako poglavlje počinje jednom poznatom izrekom koja se odnosi na infekcije, ili na općenito djelovanje ljudi, a završava ključnim referencijama (ukupno 522) i popisom dodatnog štiva.

Nazivi i sadržaji poglavlja redom jesu: Osnovna načela i strategije prevencije, Izgradnja programa prevencije infekcija, Epidemiologija i biostatistika, Praćenje infekcija i upravljanje epidemijom, Dezinfekcija i sterilizacija, Praktični aspekti prevencije i kontrole, Prevencija infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi, Kontrola mnogostruko rezistentnih mikroorganizama, Posebni patogeni i Potporne službe.

U prvom poglavlju govori se o osnovama mikrobiologije, načinima širenja mikroorganizama i prijenosa infekcija, o strategijama te održivosti prevencije i kontrole infekcija i o upravljanju rizicima. Drugo poglavlje posvećeno je detaljima u stvaranju programa za prevenciju i kontrolu infekcija u zdravstvenim ustanovama. Prikazuju se veličina problema infekcija s posljedicama, odgovornost zdravstvenih ustanova te organizacija programa i uloga specifično educiranih liječnika i sestara. U tom je poglavlju i velika tablica na 10 stranica koja usporedno prikazuje postupke u prevenciji i kontroli infekcija koji ne stoje ništa ili tek minimalno, a temelje se na dokazima, u odnosu na rasipničke, a nesigurne postupke koji se još uvijek često provode kao ritualni. Ta je tablica nositelj jedne od ključnih poruka priručnika, prema kojoj se svaka zdravstvena ustanova može odrediti. U trećem se poglavlju opisuju se osnovne epidemiološke metode i osnovni pojmovi iz biostatistike. Četvrto poglavlje obrađuje metode i postupke praćenja infekcija i upravljanje manjim ili većim epidemijskim pojavama u zdravstvenim ustanovama. Peto je poglavlje posvećeno načelima dekontaminacije s iscrpnim opisima metoda, uključujući i dekontaminaciju endoskopa.

Šesto i sedmo poglavlje čine srž praktičnog dijela priručnika. Šesto poglavlje govori o mjerama izolacije bolesnika, higijeni ruku, osobnoj zaštitnoj opremi, uključenoj prevenciji infekcija pri izgradnji i organizaciji zdravstvenih ustanova te o prevenciji prijenosa infekcija nakon smrti bolesnika. U sedmom poglavlju obrađuje se prevencija najčešćih infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi: poslije kirurških zahvata, infekcija povezanih s intravaskularnim i urinarnim kateterima te prevencija pneumonija stečenih u bolnici. Osmo poglavlje opisuje kontrolu višestruko rezistentnih mikroorganizama te upravljanje propisivanjem antibiotika. Deveto je poglavlje posvećeno kontroli posebnih, emergentnih i reemergentnih uzročnika. Deseto poglavlje opisuje djelokrug rada potpornih službi u zdravstvenim ustanovama čije je kontrolirano postupanje neprocjenjivo važno za sprječavanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.

Knjiga je obvezno i dobrodošlo štivo svim službama i zaposlenicima koji se izravno bave kvalitetom zdravstvene skrbi, odnosno sigurnošću bolesnika i zaposlenika te trajnom edukacijom zdravstvenih djelatnika jer pruža sveobuhvatan pregled i daje praktične savjete koji se lako slijede.