Prilog raspravi o zdravstvenim aspektima demografske politike

Autor: Josip Grgurić
Sažetak:

Osnovne naglaske rada autor je izložio kao moderator na stručno-znanstvenom skupu u organizaciji Matice hrvatske: „Demografski i zdravstveni aspekti hrvatskog školstva“, održanom 2004. godine. Kako se demografski trendovi ne poboljšavaju, autor ponovno organizira u okviru Akademije medicinskih znanosti raspravu za okruglim stolom iste teme. Kao moderator tih skupova, raspravu usmjerava držeći potrebe i interese djeteta u središtu zanimanja. Ne umanjujući značaj socioekonomskih činioca na demografska kretanja, valja imati u vidu dijete kao najveću vrijednost obitelji i zajednice u cjelini. Posljedično, u radu se kao posebna pitanja ističu neke dvojbe, ali i motivirajuće sintagme

Ključne riječi:
demografija; dijete; Hrvatska za djecu

OGLAS