MEDIX, God. 24 Br. 129  •  Pregledni članak  •  Dermatovenerologija HR ENG

Prijedlog nizozemske ekspertne skupine za novu klasifikaciju gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)Proposal of the Dutch Expert Group for the new classification of hidradenitis suppurativa

Antoanela Čarija

Brzi napredak istraživanja gnojnoga hidradenitisa (hidradenitis suppurativa, HS) nameće potrebu za primjenom standardiziranoga i validiranoga klasifikacijskog sustava koji bilježi i težinu bolesti i njezinu aktivnost. U rutinskome radu težinu bolesti možemo ocijeniti Hurleyevom klasifikacijom ili još preciznije, novom modificiranom Hurleyevom klasifikacijom. Za sada je dinamička HiSCR-klasifikacija najvjerodostojnija, ali nije prikladna za svakodnevnu kliničku praksu. Novopredložena klasifikacija IHS4, također je dinamička klasifikacija HS-a, ali je u isto vrijeme jednostavna i adekvatna za kliničku praksu i omogućuje ranu intervenciju sustavnom terapijom. Ujedno ta klasifikacija pruža mogućnost procjene učinka kirurgije. Upravo je prihvatljivost klasifikacije za dermatologe i kirurge važna osobina jer bolest, kompleksna i teška kao HS, zahtijeva multidisciplinaran pristup

Ključne riječi:
hidradenitis suppurativa; hidradenitis suppurativa, liječenje; ishod liječenja; kvaliteta života; medicina temeljena na dokazima

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 129

 Rapid progress in the research of hidradenitis suppurativa (HS) implies the need for a standardized and validated classification system to record the severity of the disease and its activity. In routine work, the severity of the disease can be estimated by Hurley classification, or more precisely by the new modified Hurley classification. So far, the dynamic HiSCR classification is the most accurate, however, it is not convenient for everyday clinical practice. IHS4, a recently proposed classification, is also a dynamic HS classification, but more simple and appropriate for clinical practice, allowing for early systemic therapy. This classification also provides the ability to estimate the effects of surgery. The acceptability of classification systems by dermatologists and surgeons is important, because a disease as complex and difficult as HS requires a multidisciplinary approach. 

Key words:
evidence-based medicine; hidradenitis suppurativa; outcome; quality of life; therapy