MEDIX, God. 25 Br. 138 Supplement 1  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Praktične smjernice za dijagnostiku i liječenje arterijske hipertenzije u djece i adolescenataPractical guidelines on diagnosis and treatment of arterial hypertension in children and adolescents

Vesna Herceg-Čavrak, Dalibor Šarić, Hrvoje Kniewald, Višnja Tokić Pivac, Martin Ćuk, Ivana Trutin, Đurđica Košuljandić, Adela Arapović, Dejan Balažin, Vera Musil, Vesna Jureša, Bojan Jelaković, Nikolina Benco, Bernardica Valent Morić

Pedijatrijska hipertenzija postaje sve veći javnozdravstveni problem jer brojna istraživanja upozoravaju na to da su povišene vrijednosti arterijskoga tlaka češće u djece i adolescenata nego li se prije mislilo. Hipertenzija se iz djetinjstva, a osobito adolescencije prosljeđuje u odraslu dob i time povećava rizik za kardiovaskularne bolesti u odrasloj dobi. Stoga su načinjene brojne internacionalne i nacionalne smjernice za dijagnostiku i liječenje pedijatrijske hipertenzije. One su se periodički obnavljale i dopunjavale od prvih preporuka iz 1977. godine sve do posljednjih godina kad su 2016. godine objavljene europske smjernice European Society of Hypertension (ESH) i 2017. godine smjernice American Academy of Pediatrics (AAP). U izradi naših smjernica sudjelovali su pedijatrijski kardiolozi i nefrolozi te liječnici školske medicine, rukovodeći se novim spoznajama koje su na tom polju načinjene posljednjih godina, prilagođene našim mogućnostima i okolnostima. Europske i američke smjernice suglasne su u velikom broju preporuka, ali se u nekim bitnim detaljima kao što je, primjerice klasifikacija hipertenzije, razlikuju. Mi smo se u tome priklonili europskim uputama.

Svrha tih smjernica jest da budu praktične i razumljive, s jasnim preporukama kako dijagnosticirati hipertenziju u djece i kako postupati s takvim bolesnicima. Sve važne preporuke nastojali smo sažeti u tablice i izdvojene kartice da bi bile što preglednije i lako dostupne. Namjera nam je bila da te upute budu korisne u svakodnevnom kliničkom radu svim liječnicima koji se bave djecom – pedijatrima, liječnicima školske i obiteljske medicine, ali i pedijatrijskim kardiolozima i nefrolozima. Vjerujemo da će ove smjernice potaknuti liječnike na bolju prevenciju, dijagnostiku i liječenje hipertenzije u djece i adolescenata i time pridonijeti smanjenju kardiovaskularnih bolesti u odrasloj dobi.

Ključne riječi:
adolescenti; arterijski tlak; djeca; dijagnostika; hipertenzija; liječenje

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

Pediatric hypertension is a growing public health problem as numerous studies indicate that elevated blood pressure levels are more common in children and adolescents than previously thought. Hypertension is transmitted from childhood, especially adolescence, into adulthood, thereby increasing the risk of cardiovascular disease in adulthood. Therefore, numerous international and national guidelines for the diagnosis and treatment of pediatric hypertension have been made. These have been periodically updated from the first recommendations of 1977 to the 2016 European guidelines of the European Society of Hypertension (ESH) and the guidelines of the American Academy of Pediatrics (AAP) which were published in 2017. Pediatric cardiologists and nephrologists, as well as school physicians, participated in the development of our guidelines, guided by new insights that have been made in this field in recent years, tailored to our capabilities and circumstances. The European and US guidelines are in agreement with a number of recommendations, but they differ in some important details such as the classification of hypertension. In doing so, we have complied with European directives.

The purpose of these guidelines is to be practical and understandable, with clear recommendations on how to diagnose hypertension in children and how to treat such patients. We have tried to summarize all of the important recommendations into tables and tabs so that they are as transparent and easily accessible as possible. Our intention was to make these guidelines useful in the day-to-day clinical work of all pediatric physicians, pediatricians, school and family medicine physicians, as well as pediatric cardiologists and nephrologists. We believe that these guidelines will encourage physicians to better prevent, diagnose, and treat hypertension in children and adolescents, and thus contribute to reducing cardiovascular disease in adulthood. 

Key words:
adolescents; blood pressure; children; diagnostic; hypertension; management of high blood pressure