MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Gerontologija HR ENG

Praćenje negativnog ishoda liječenja s polipragmazijom u gerijatriji putem GeroS/CEZIH-aMonitoring the negative outcome of treatment with polypragmasia in geriatrics via GeroS CEZIH systems

Tanja Ćorić, Branko Kolarić, Spomenka Tomek-Roksandić, Zvonimir Šostar, Sanja Predavec, Mirjana Huić, Nada Tomasović Mrčela, Stela Mravak, Dalma Sajko, Marica Lukić, Manuela Maltarić, Dorotea Franceković, Ana Stavljenić-Rukavina

Sukladno europskoj i hrvatskoj gerontološkoj doktrini vizija je integrirati i povezati sve sudionike i razine (primarna, sekundarna, tercijarna) zdravstvene zaštite gerijatrijskoga bolesnika. To upućuje na proces informatizacije uz utvrđivanje, praćenje, analizu i evaluaciju gerontološko-javnozdravstvenih pokazatelja uvođenjem GeroS-a sastavnicom CEZIH-a (Centralni zdravstveni informacijski sustav). GeroS/CEZIH omogućuje poveznicu zdravstvenoga i socijalnoga sustava te detekciju gerontoloških poteškoća u skrbi o starijim osobama i racionalizaciju postojeće nepovezanosti i rascjepkanosti svih sudionika u organizaciji rada i pružanju zaštite zdravlja osobama starijim od 65 godina. GeroS/CEZIH omogućuje jedinstveni način praćenja ishoda liječenja čime se mogu na vrijeme spriječiti negativni ishodi liječenja s polipragmazijom.

Ključne riječi:
GeroS/CEZIH; negativan ishod liječenja s polipragmazijom; racionalizacija gerijatrijske zdravstvene potrošnje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

In accordance with European and Croatian gerontological doctrine the vision is to integrate and connect all participants and geriatric patient healthcare levels (primary, secondary, tertiary). This refers to the process of informatization with identification, monitoring, analysis and evaluation of gerontological and public health indicators by introducing GeroS (a system for monitoring and evaluating health needs and functional abilities of gerontological insured persons and geriatric patients) as a component of the CEZIH (Central Croatian Health Information System). GeroS/CEZIH provides a link between health and social systems, detects of gerontological difficulties in elderly care and rationalizes the existing splitting and fragmentation of all participants in the work organization and health care for people 65 and older. GeroS/ CEZIH provides a unique way of monitoring the outcomes treatment, which can in time prevent the negative outcome of treatment with polypragmatism. 

Key words:
negative outcome of treatment with polypragmatism; System for monitoring and evaluating health needs and functional abilities of gerontological insured persons and geriatric patients – GeroS/CEZIH (Central Croatian Health Information System); rationalization of geriatric health expenditure