MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Endokrinologija HR ENG

Poremećaj spolnosti u osoba sa šećernom bolešćuSexual dysfunction in patients with diabetes mellitus

Nikica Car, Jelena Miočić

Poremećaj spolnosti u osoba sa šećernom bolesti zaslužuje daljnje istraživanje. Uzroci su brojni, a neuroendokrinološka podloga kompleksna. Budući da se govori kao o jednoj od kroničnih dijabetičkih komplikacija, svakako bi težište trebalo biti na metaboličkom sindromu i njegovim pojedinim elementima. Mnogi lijekovi utječu na ovu komplikaciju, a oni koji djeluju na fosfodiesterazu 5, te VIP (vazoaktivni intestinalni peptid) daju nadu za oboljele od ove kronične komplikacije

Ključne riječi:
erektilna disfunkcija; fosfodiesteraza 5; komplikacije šećerne bolesti; metabolički sindrom X; poremećaji spolnosti; šećerna bolest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

Sexual dysfunction in both men and women with diabetes mellitus deserves further research. Causes are many and the neuroendocrinological background is complex. However, given that sexual dysfunction is one of the chronic complications of diabetes, the focus should be on metabolic syndrome and its components. Many medications, even antihypertensives, influence this complication. Agents affecting phosphodiesterase-5 give great hope to patients with this complication, as well as vasoactive intestinal peptide agonists.

Key words:
cyclic nucleotide phosphodiesterases, type 5; diabetes mellitus; diabetes complications; erectile dysfunction; metabolic syndrome X; sexual dysfunction, physiological