Patofiziologija i patološka klasifikacija dijabetičke nefropatije

Autor: Dajana Katičić, Josipa Josipović, Draško Pavlović
Sažetak:

Dijabetička nefropatija je najčešći uzrok terminalnog stadija kroničnoga bubrežnog zatajenja. Ne razviju svi bolesnici sa šećernom bolešću dijabetičku nefropatiju, što pokazuje da osim okolišnih čimbenika i genski čimbenici imaju važnu ulogu. Patofiziološki mehanizam još nije u potpunosti istražen, a dosadašnje studije pokazuju da glikacija cirkulirajućih i intrarenalnih proteina, arterijska hipertenzija i intrarenalni poremećaji u hemodinamici putem raznih čimbenika rasta, citokina i kompleksnih signalnih puteva dovode do razvoja dijabetičke nefropatije. Potrebna su daljnja istraživanja da bi se pronašao mehanizam koji bi omogućio terapijsko djelovanje i u prevenciji i u progresiji dijabetičke nefropatije. 

Ključne riječi:
dijabetičke nefropatije; šećerna bolest; terminalni stadij kronične bubrežne insuficijencije