MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Pregledni članak  •  Palijativna medicina HR ENG

Palijativna skrb u pedijatrijiPediatric palliative care

Diana Butković, Jasminka Stepan Giljević

Palijativna skrb je prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) aktivna potpuna briga o bolesnicima čija bolest više ne reagira na postupak liječenja. Pedijatrijska palijativna skrb je potpuna briga o tijelu, umu i duhu teško bolesnoga djeteta, a uključuje potporu cijeloj obitelji. Cilj palijativnoga liječenja jest postizanje najbolje kvalitete života terminalno bolesnih i njihovih obitelji. Sastavnica palijativne skrbi je kontrola simptoma bolesti, u prvom redu boli, ali i ostalih tjelesnih simptoma poput mučnine i povraćanja, inapetencije, nesanice, anksioznosti, dispneje, dekubitusa. U palijativnu skrb integriran je holistički pristup djetetu i obitelji te je za kvalitetu života terminalno bolesnoga djeteta važna multidisciplinarna psihološka, socijalna i duhovna pomoć. Cilj pedijatrijske palijativne skrbi jest postizanje najbolje moguće kvalitete života djeteta i njegove obitelji uključujući sve aspekte – fizičke, emotivne, društvene i duhovne.

Ključne riječi:
dijete; liječenje boli; organizacija; palijativna skrb; simptomi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

The World Health Organization (WHO) defines palliative care as an active, total care for patients whose illness no longer responds to treatment. Pediatric palliative care is the total care of seriously ill child’s mind, body and spirit, and includes support for the whole family. The aim of palliative care is to achieve the best quality of life for the terminally ill and their families. The fundamental concept of palliative care is symptom control, primarily pain management, but also other physical symptoms like nausea and vomiting, anorexia, sleep disturbances, anxiety, dyspnoea, and pressure ulcers. A holistic approach is integrated into the palliative care of the child and their family, and a multidisciplinary psychological, social and spiritual support is needed for the quality of life of a terminally ill child. The aim of pediatric palliative care is achieving the best possible quality of life for the child and their family, including all aspects – physical, emotional, social and spiritual.

Key words:
child; diagnosis; organization; pain management; palliative care