Optimizacija liječenja bolesnika s relapsom ili refraktornim Hodgkinovim limfomom uz autolognu transplantaciju krvotvornih matičnih stanica

Autor: Vibor Milunović, Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić
Sažetak:

Autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica (ATKS) predstavlja standard skrbi u liječenju bolesnika s relapsom ili refraktornim Hodgkinovim limfomom (RRHL). Poželjno je da bolesnici s RRHL-om postignu kompletni metabolički odgovor (mCR) prije ATKS-a. Konvencionalne kemoterapije spasa (engl. salvage) omogućile su mCR stope od oko 30%, dok su znatno više stope mCR-a ostvarene terapijama spasa uz imunokonjugat brentuksimab vedotin i/ili inhibitore kontrolne točke, što je uz konsolidaciju brentuksimab vedotinom znatno pridonijelo izliječenju bolesnika s RRHL-om. U članku su prikazani rezultati kliničkih istraživanja i dokazi iz kliničke prakse vodećih europskih stručnih hematoloških skupina u liječenju bolesnika s RRHL-om uz ATKS s konsolidacijom brentuksimab vedotinom.

Ključne riječi:
autologna transplantacija krvotvornih matičnih stanica; bretuksimab vedotin; Hodgkinov limfom

OGLAS