MEDIX, God. 20 Br. 112  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Neinvazivne metode oslikavanja srca i njihova uloga u kroničnome zatajivanju srcaNoninvasive methods for heart imaging and their role in chronic heart failure

Viktor Peršić, Marko Boban

Zatajivanje srca (ZS) jedan je od najčešćih uzroka hospitalizacija, pobolijevanja i mortaliteta populacije, s trendom stalnoga porasta prevalencije. Kardiovaskularno oslikavanje ima središnju ulogu u upravljanju terapijskim postupcima u bolesnika sa ZS-om, evaluaciji etiologije i predviđanju kliničkih ishoda. Na taj način dolazi se do vrijednih kliničkih podataka za procjenu lijeve klijetke, njezine strukture, funkcije i volumena, čime se usmjerava terapijsko zbrinjavanje prema medikamentnom liječenju, implementaciji sofisticiranih medicinskih uređaja ili kirurškom liječenju. Iako je ehokardiografija zbog njezine široke dostupnosti, dobroga sigurnosnog profila i niske cijene metoda prvog izbora, postoji zadovoljavajući broj dodatnih dijagnostičkih metoda te se u timskoj suradnji s drugim strukama, primjenjuju metode pozitronske emisijske tomografije, jednofotonske emisijske kompjutorizirane tomografije, magnetske rezonancije srca i kompjutorizirane tomografije srca.

Ključne riječi:
neinvazivno kardiovaskularno oslikavanje; srčana resinkronizacijska terapija; vijabilnost miokarda; zatajivanje srca

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 112

Heart failure (HF) is one of the most common causes of hospitalization, morbidity and mortality of the population, with a continuous increase in prevalence. Cardiovascular imaging has a central role in the management of therapeutic procedures in patients with HF, evaluation of etiology and prediction of clinical outcome. Through this, one is able to obtain valuable clinical information for assessing the left ventricle, its structure, function and volume, directing the therapeutic care toward the pharmacological treatment, implementation of sophisticated medical devices or surgical treatment. Even though echocardiography is the method of choice due to its wide availability, good safety profile and low cost, there is a satisfactory number of additional diagnostic methods which are used in collaboration with other disciplines, such as: positron emission tomography (PET), single photon emission computed tomography (SPECT), magnetic resonance imaging of the heart (MRI) and computed tomography (CT). 

Key words:
cardiac resynchronization therapy; heart failure; myocardial viability; noninvasive cardiovascular imaging