MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Autorski pregled  •  Hematologija i transfuzijska medicina HR ENG

Napredak u liječenju multiploga mijelomaAdvances in treatment of multiple myeloma

Damir Nemet

Multipli mijelom (MM) zloćudna je bolest krvotvornoga sustava obilježena nekontroliranom klonskom proliferacijom plazma-stanica. Nakon ne-Hodgkinovih limfoma druga je najčešća zloćudna bolest krvotvornoga sustava. Liječenje MM-a ovisi o općem stanju bolesnika, komorbiditetu i dobi. Bolesnici mlađi od 65 godina liječe se uvodnom terapijom, a zatim primjenom visokih doza melfalana i jedne ili dvije transplantacije autolognih hematopoetičkih matičnih stanica (ATMS). Stariji se bolesnici liječe konvencionalnom kemoterapijom različitog intenziteta. Liječenje MM-a bitno je poboljšano primjenom imunomodulatornih lijekova kao što je talidomid i lenalidomid te inhibitora proteasoma bortezomiba. Medijan života bolesnika liječenih konvencionalnom terapijom prije je iznosio oko 2 do 3 godine. Primjenom ATMS-a i novih lijekova, znatno je poboljšano preživljenje i medijan iznosi oko 7 pa i 10 godina. Uz specifičnu protutumorsku terapiju važan je dio liječenja MM-a potporna terapija koštane bolesti, boli, anemije, bubrežne insuficijencije, infekcija sl. Mada se MM i dalje smatra uglavnom neizlječivom bolešću, u posljednjih petnaest godina postignut je znatan napredak u rezultatima liječenja u svijetu i u našoj zemlji. U kasnim je fazama kliničkih istraživanja i velik broj novih lijekova koji će znatno i još više poboljšati rezultate liječenja mijeloma. 

Ključne riječi:
bortezomib; multipli mijelom; terapija; transplantacija matičnih stanica; talidomid

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Multiple myeloma (MM) is a malignant disease of the hematopoietic system characterized by uncontrolled proliferation of clonal plasma cells. It is the second most common malignant disease of the hematopoietic system. Treatment of MM depends on the patient’s general condition, comorbidity and age. Patients younger than 65 years of age are treated with induction treatment, followed by high doses of melphalan and one or two autologous haematopoietic stem cell transplantation (ASCT). Elderly patients are treated with conventional chemotherapy of varying intensity. The use of immunomodulatory drugs, such as thalidomide, lenalidomide or proteasome inhibitor bortezomib has significantly improved the treatment of MM. The median survival of patients previously treated with conventional therapy only was about 2-3 years, whereas the use of ASCT and new drugs has increased the median survival of patients to about 7 or even 10 years. In addition to specific antitumor treatment, supportive therapy of bone disease, pain, anaemia, renal insufficiency and infection is an important part of the treatment strategy. Although MM is still considered an incurable disease in most cases, the results of treatment have significantly improved worldwide in the last 15 years. Also, a large number of new drugs expected to further improve the treatment results are in the late stage of clinical research. 

Key words:
bortezomib; multiple myeloma; stem cell transplantation; thalidomide; therapy