Moždani udar u osoba mlađe životne dobi

Autor: Vanja Bašić Kes, Vida Demarin
Sažetak:

Ishemijski moždani udar u mlađoj životnoj dobi nastaje kao posljedica brojnih i raznolikih uzroka. Dijagnostička obrada mlađih bolesnika s moždanim udarom je opsežna. Najčešći uzroci su disekcija ekstrakranijskih krvnih žila, kardioembolizam, preuranjena ateroskleroza, hematološki i imunološki poremećaji. Sve je veći broj mladih osoba koje konzumiraju drogu koja je važan rizični čimbenika za nastanak moždanog udara. Važno mjesto zauzimaju i genetske bolesti koje kao posljedicu imaju moždani udar. Najvažniji genetski poremećaji koji mogu rezultirati moždanim udarom su CADASIL, MELAS sindrom i Fabryjeva bolest. Liječenje je slično kao i u osoba starije životne dobi, osim što je tromboliza kontraindicirana u osoba mlađih od 18 godina

Ključne riječi:
cerebralni infarkt; dijagnostika; moždani udar; terapija; mlađa životna dob

OGLAS