Moderna medicina i važnost interdisciplinarne bioetike – primjer Lošinjskih dana bioetike

Autor: Maja Vejić

Moderna medicina nije samo područje koje se rapidno razvija u kontekstu bolesti, novih tehnologija i novih mogućnosti liječenja, već i brojnih novih pristupa prevenciji i očuvanju zdravlja. Moderna medicina je i područje novog humanizma, s fokusom na pacijenta kao pojedinačnu osobu, a mnogi tretmani ulaze i u danas društveno relevantne etičke rasprave. Stoga je medicinskim djelatnicima važno aktivno sudjelovati u interdisciplinarnim raspravama sa stručnjacima iz drugih područja, a naročito humanističkih znanosti, kako bi stečena znanja mogli primijeniti u praksi i poboljšati ishode liječenja. Lošinjski dani bioetike primjer su takve interdisciplinarne suradnje