MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija / Obiteljska medicina HR ENG

Mentalno zdravlje u zajednici, uloga obiteljskoga liječnikaCommunity mental health, the role of the family physician

Danijela Štimac Grbić, Slađana Štrkalj Ivezić, Roberto Mužić

Mentalno zdravlje u zajednici model je cjelovite skrbi, usmjeren uspješnomu oporavku osoba s mentalnim poteškoćama. Promicanje prava na život u zajednici i ispunjen život, kao i pravo na autonomiju i podršku, bit su takvoga modela. Kvalitetna skrb u zajednici trajni je proces koji se odnosi na razdoblje prije, tijekom i nakon prijma u psihijatrijsku bolnicu. Reorijentacija sustava zaštite mentalnoga zdravlja i uspostava intervencija u zajednici radom mobilnih timova i peer podrškom, zahtijeva predanost svih dionika: sustava zdravstva, rada, socijalne skrbi, obrazovanja, pravosuđa te financija. Liječnici obiteljske medicine imaju neizostavnu ulogu u trijaži takvih bolesnika, ranoj intervenciji, ali i koordinaciji ostalih dionika u zdravstvenomu sustavu, stoga je nužna adekvatna edukacija tijekom obrazovanja liječnika opće prakse, specijalističkog usavršavanja te trajne izobrazbe.

Ključne riječi:
mentalno zdravlje; mobilni tim; obiteljska medicina; oporavak; osnaživanje; stručnjaci prema iskustvu; zajednica

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

Community mental health is a model of holistic care, aimed at the successful recovery of people with mental disabilities. Promoting the right to live in the community and a fulfilled life, as well as the right to autonomy and support, are the essence of such a model. Quality community care is an on-going process that refers to the period before, during, and after admission to a psychiatric hospital. The reorientation of the mental health care system and the establishment of community interventions through the work of mobile teams and peer support, requires the commitment of all stakeholders: the health care system, labor, social welfare, education, justice and finance. Family physicians have an indispensable role in the triage of such patients, early intervention and the coordination of other stakeholders, so adequate education is necessary during the education of general practitioners, residency and continuous education.

Key words:
mental health; mobile team; family medicine; recovery; empowerment; experts by experience; community