MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Međunarodni sustavi kvalitete – učinak na nacionalni zdravstveni sustavInternational quality management systems – impact to the Croatian healthcare system

Maša Bulajić, Tonći Lazibat

Kvaliteta u zdravstvu već se dugi niz godina raspravlja i istražuje na globalnoj razini. Međutim, učinci uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u zdravstvu ostaju izazovom s obzirom na dvojbene zaključke objavljenih istraživanja. Stoga je provedeno istraživanje učinaka primjene međunarodno priznatih sustava upravljanja kvalitetom u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno analizom kretanja troškova poslovanja bolnica te na temelju prvi put u Hrvatskoj primijenjenoga Upitnika o stavovima u svezi ozračja sigurnosti 2006., kratki oblik (engl. Safety Attitudes Questionnaire 2006 Short Form – SAQ). Rezultati istraživanja pokazuju da je ulaganje u međunarodne sustave upravljanja kvalitetom u zdravstvu investicija, a ne trošak te da postoji potreba za poboljšanjem komunikacije pri implementaciji sustava upravljanja kvalitetom u nositelja zdravstvene djelatnosti, uz moguću potrebu za revizijom sustava edukacije rukovoditelja u zdravstvu. Rezultati istraživanja upućuju i na zaključak o potrebi višedimezionalne argumentacije spajanja manjih bolnica u veće. Provedeno istraživanje moguća je znanstveno dokazana ishodišna točka i za procjenu učinaka nacionalnoga sustava kvalitete u zdravstvu.

Ključne riječi:
Republika Hrvatska; SAQ 2006; učinak sustava upravljanja kvalitetom; troškovi zdravstva; zdravstvo

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

For many years, quality in healthcare has been the subject of growing discussion and research on a global level. However, the impact of applying international quality management systems remains a challenge, due to the disputable conclusions of published research. Therefore a research on the impact of internationally recognized quality management systems was conducted in the Republic of Croatia. The research was performed on Croatian hospitals based on the expenditures, as well on the data acquired by the Safety Attitudes Questionnaire 2006 Short Form (SAQ), which was applied for the first time in the Republic of Croatia. The research results suggest that the implementation of internationally recognized quality management systems is an investment and not an expense, that there is a need to improve the communication during the implementation of quality management systems at healthcare institutions, as well as the possible need to review the system of education of health care managers. The results also indicate the necessity of multidimensional argumentation regarding the merging of small hospitals. The research also represents a scientifically proven starting point to evaluate the impact of a national healthcare quality system.

Key words:
healthcare; healthcare costs; impact of quality management systems; Republic of Croatia; SAQ 2006.