MEDIX, God. 26 Br. 146  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Matične stanice oralnih tkiva i njihova potencijalna primjena u regenerativnoj mediciniOral tissue stem cells and their potential application in regenerative medicine

Lovro Vuger, Ivan Alajbeg, Ivan Alić, Ana Andabak-Rogulj, Dinko Mitrečić

Oralna sluznica izvor je matičnih stanica koje potječu iz neuralnoga grebena (hOMSC). Zbog svojega podrijetla, one su multipotentne. Njihovo je prikupljanje jednostavno i njime se oralna tkiva ne oštećuju nepovratno. S obzirom na to da je moguća njihova diferencijacija prema neuroektodermalnoj lozi, potencijalnu kliničku primjenu hOMSC ima i u drugim područjima medicine (npr. u kardiologiji i oftalmologiji). Istraživanje hOMSC-a neuroloških bolesti i oštećenja na životinjskim modelima, pokazalo je njihovu potencijalnu ulogu u liječenju bolesti za koje današnja medicina nema odgovora. Zato smo započeli istraživanje hOMSC-a i mogućnosti njihove primjene u modelu mišjega ishemijskoga moždanoga udara. Nakon uspješne izolacije hOMSC-a i nakon njihove diferencijacije u neuroektodermalnome i mezodermalnomu smjeru, utvrđeno je da je moguće proizvesti kokulture živčanih matičnih stanica miša i hOMSC-a, što je pokazatelj da te stanice mogu obitavati i u okolišu ozlijeđenoga mišjega mozga.

Ključne riječi:
diferencijacija; matične stanice neuralnog grebena; mišje neuralne matične stanice; neuroektoderm; oralna sluznica

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 146

The oral mucosa is a source of neural crest stem cells (hOMSC). Because of their origin, they are multipotent. Their harvesting is simple and does not irreversibly damage oral tissues. Given that their differentiation towards the neuroectodermal lineage is possible, the potential clinical application of hOMSC is also found in other areas of medicine (e.g. in cardiology and ophthalmology). Research on hOMSC in animal models of neurological diseases and impairments has shown their potential role in treating diseases for which today’s medicine has no answer. Therefore, a research on hOMSCs and the possibilities of their applications in the mouse ischemic stroke model was started. After successful isolation of hOMSC and after their differentiation in the neuroectodermal and mesodermal directions, it was found that it was possible to produce cocultures of mouse nerve stem cells and hOMSC, which is an indication that the cells can inhabit the environment of the injured mouse brain.

Key words:
differentiation; mouse neural stem cells; neural crest stem cells; neuroectoderm; oral mucosa