Liječnik obiteljske medicine u sustavu zaštite mentalnoga zdravlja

Autor: Miro Hanževački
Sažetak:

Definicija mentalnoga zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije, ističući ono što zdravlje jest, upućuje na područje kojim bi se trebali baviti zdravstveni i drugi djelatnici u njegovoj promociji. Obiteljski liječnici, pristupajući pacijentu na sebi svojstven bio-psiho-socijalni način, naviknuti su na potrebu kontinuirane komunikacije s pacijentom u svrhu usvajanja poželjnih načina ponašanja kod pacijenata. Na taj su im način dostupni elementi mentalnoga zdravlja pacijenata te su u situaciji da mogu u znatnoj mjeri pomagati u njegovu promicanju. Potrebno je stoga definirati način edukacije i ulogu liječnika obiteljske medicine da bi u suradnji s drugima profesionalcima sudjelovali u oblikovanju učinkovitoga sustava očuvanja mentalnoga zdravlja.

Ključne riječi:
definicija mentalnoga zdravlja; kompetencije; uloga liječnika obiteljske medicine