LDL-kolesterol, trigliceridi i urati u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti

Autor: Dunja Šojat, Marko Pirić, Marja Klarić, Zvonimir Popović, Tatjana Bačun
Sažetak:

Šećerna bolest kronična je i progresivna bolest koja je danas jedan od najvažnijih javnozdravstvenih problema, a već se dugi niz godina u Hrvatskoj nalazi među deset vodećih uzroka smrti. Ciljevi istraživanja bili su ispitati vrijednosti LDL-kolesterola, triglicerida i urata u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti u ambulantama obiteljske medicine te ispitati postojanje razlike u vrijednostima navedenih parametara između adipoznih i neadipoznih bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti te u bolesnika s manifestnom kardiovaskularnom bolešću i bez manifestne kardiovaskularne bolesti. Istraživanjem je utvrđeno da je samo 12,5% ispitanika postiglo ciljne vrijednosti LDL-kolesterola, dok su vrijednosti triglicerida i urata bile unutar preporučenih vrijednosti. Kardiovaskularne događaje imalo je 24,3% ispitanika, a čak je 39,7% ispitanika adipozno. Osim regulacije glikemije u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2, potrebno je povećavati doze statina do postizanja ciljnih vrijednosti LDL-kolesterola, a u adipoznih bolesnika provesti češće edukacije o tjelesnoj aktivnosti i prehrani te, prema potrebi, u terapiju uključiti i fibrate da bi se smanjio dodatni kardiovaskularni rizik.

Ključne riječi:
LDL-kolesterol; šećerna bolest tipa 2; trigliceridi; urati

OGLAS