Laboratorijska dijagnostika u transplantaciji krvotvornih perifernih matičnih stanica

Autor: Lejla Kurić, Zoran Šiftar, Mirjana Mariana Kardum Paro
Sažetak:

Transplantacija CD34+ krvotvornih matičnih stanica u današnje je doba rutinska metoda u liječenju limfoma, leukemija, mijelodisplastičnog i mijeloproliferativnog sindroma, kao i imunodeficijencija i hemogolobinopatija. Imunofenotipizacija metodom protočne citometrije najsuvremenija je metoda za određivanje CD34+ krvotvornih matičnih stanica te je neizostavna za procjenu prihvatljivosti transplantata. Temelji se na višeparametrijskoj definiciji CD34+ krvotvornih matičnih stanica temeljem njihovih karakteristika raspršenja svjetlosti (FSC x SSC) i slaboj ekspresiji biljega CD45. Njenom primjenom omogućeno je pouzdano i brzo (već unutar dva sata) određivanje CD34+ krvotvornih matičnih stanica u perifernoj krvi, koncentratu mobiliziranih CD34+ krvotvornih matičnih stanica periferne krvi (produktu leukafereze), koštanoj srži i umbilikalnoj krvi.

Ključne riječi:
CD34+krvotvorne matične stanice; protočna citometrija; protočni citometar DxFlex; protokol ISHAGE

OGLAS