English abstract: Click here.

Laboratorijska dijagnostika alergija i sigurnost bolesnika

Za sigurnost bolesnika u području laboratorijske dijagnostike alergija, presudne su sve tri faze laboratorijskoga ciklusa – predanalitička (uzorkovanje, vrijeme uzorkovanja, rukovanje uzorkom), analitička (odabir standardizirane metode, interferencije) i poslijeanalitička faza (referentne vrijednosti, interpretacija nalaza, konzultacije). Najviše pogrešaka učini se u predanalitičkoj (49-74%) i poslijeanalitičkoj (33-66 %) fazi, a najmanje u analitičkoj fazi (7-13%). Veoma kritički moraju se tumačiti nalazi dobiveni nestandardiziranim metodama. Dobro poznavanje predanalitičkih i analitičkih čimbenika preduvjet je za ispravnu kliničku interpretaciju nalaza, odnosno za sigurnost bolesnika. Veliki se napori ulažu u predanalitičku fazu laboratorijske dijagnostike te u suradnju stručnjaka kliničke i laboratorijske medicine. 

Ključne riječi:
alergija i imunologija; imunoglobulin E; laboratorijska dijagnostika; sigurnost bolesnika


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 19 Br. 106