English abstract: Click here.

Kvaliteta zdravstvene zaštite kroz razine zdravstva - rizik primopredaje bolesnika

Tijekom epizode bolesti ili perioda zdravstvene zaštite o bolesniku brine velik broj različitih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika u različitom zdravstvenom i nezdravstvenom okruženju i kroz različite razine zdravstva. Stoga je kontinuitet zdravstvene zaštite s gledišta bolesnika jedna od osnovnih dimenzija kvalitete. Kao najveći rizik za bolesnika u kontinuitetu zdravstvene zaštite ističe se klinička primopredaja. Istraživanja jasno potvrđuju da je primopredaja visoko rizični scenarij za sigurnost bolesnika s opasnošću od diskontinuiranosti zdravstvene zaštite i nepovoljnih događanja i zahtjeva za odštetom. Stoga je neophodno sagledati faktore rizika koji se mogu javiti pri primopredaji bolesnika, te ukazati na metode za unapređenje kvalitete primopredaje koje podrazumijevaju aktivnu suradnju bolesnika i njihovih obitelji. 

Ključne riječi:
kontinuitet zdravstvene zaštite; kvaliteta zdravstvene zaštite; primopredaja; sigurnost bolesnika; upravljanje rizikom


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 16 Br. 86