Kronična bubrežna bolest u djece i mogućnosti prevencije

Autor: Martin Ćuk, Bernardica Valent Morić, Nives Dabo
Sažetak:

Kongenitalne anomalije bubrega i urinarnoga trakta glavni su uzrok kronične bubrežne bolesti dječje dobi. Potvrđena je uloga epigenetike u patofiziološkom razvoju bolesti. Prenatalni čimbenici, gestacijska dob, porođajna masa i prehrana imaju dugoročne učinke na sklonost pojedinca prema nastanku kronične bubrežne bolesti. Pretilost je dodatni čimbenik za nastanak bubrežnog oštećenja i razvoj kronične bubrežne bolesti. Globalno povećanje broja bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću ima jasnu uzročno-posljedičnu vezu s epidemijom pretilosti u svijetu. Zabrinjava porast pretilosti u najmlađim dobnim skupinama, kao i novi trend porasta broja djece s teškom debljinom rane dobi.

Ključne riječi:
kronična bubrežna bolest; djeca

OGLAS