MEDIX, God. 25 Br. 135  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Kratki pregled smjernica za liječenje bola u obiteljskoj mediciniA brief overview of the guidelines for pain management in family medicine

Milica Katić, Mira Fingler, Rajka Šimunović

Bol je subjektivno iskustvo na koje utječu fizički, psihički, socijalni i duhovni čimbenici. Za učinkovito liječenje bola nužno je odrediti uzrok i vrstu bola, njegov intenzitet, trajanje, pridruženi komorbiditet ili psihičke probleme te potom odabrati primjeren lijek. Za procjenu težine bola najvažnije je uvažiti ono što sam bolesnik iskazuje i uz to se koristiti ljestvicama za procjenu bola. Suvremena farmakoterapija bola temelji se na konceptu „tri stupnja liječenja boli“ Svjetske zdravstvene organizacije, koji je univerzalno primjenjiv i omogućuje fleksibilnost u izboru i primjeni analgetika. Ublaživanje patnje, odnosno bola, jedan je od temeljnih zadataka liječnika, a postojeća znanja, izbor lijekova te ostalih terapijskih postupaka trebaju omogućiti učinkovito suzbijanje bola i ublaživanje patnje u većine bolesnika. Smjernice za liječenje bola daju vrlo dobar okvir za izbor najboljeg načina liječenja bola prilagođeno pojedinom bolesniku. Poznavanje bolesnika i blizak odnos s bolesnikom, kontinuirana skrb i sveobuhvatni pristup uz poznavanje najvažnijih novijih preporuka o liječenju bola, omogućuje liječniku obiteljske medicine uspješno liječenje bola.

Ključne riječi:
liječenje bola; smjernice; obiteljska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 135

Pain is a subjective experience, influenced by physical, psychological, social, and spiritual factors. Efficient pain management should include a thorough assessment of the cause, type, severity and duration of pain, the underlying causes, any associated co-morbidities or psychological problems and choosing the appropriate medication. Pain severity is best assessed by patient self-reporting with the help of the pain analgesic scales. Current pharmacotherapy is based on the WHO concept of the three steps ladder which is universally applicable and allows flexibility in the choice and use of analgesics. Relieving suffering, or pain, is a basic physician task. Existing knowledge, choice of medication and other therapeutic procedures should enable effective pain management and relief of suffering in most patients. The pain management guidelines provide a very good framework for selecting the most appropriate pain management for each individual patient. Understanding the patient population, having a close relationship with the patients and implementing the latest treatment guidelines enables family practioners to successfully treat pain. 

Key words:
pain management; guidelines; general practice/family medicine