MEDIX, God. 22 Br. 121/122  •  Pregledni članak  •  Korektivna dermatologija HR ENG

Komplikacije laserske terapije i kako postići bolji učinakComplications of laser therapy and how to achieve better performance

Romana Čeović, Andrijana Lovreković, Sandra Marinović Kulišić

Laserska terapija u dermatologiji dinamično je područje koje je u posljednjem desetljeću iznimno unaprijeđeno temeljem novih teorijskih spoznaja i razvojem laserske tehnologije. Najčešće komplikacije povezane s laserskom terapijom su infekcije, ožiljci, hiperpigmentacije, hipopigmentacije i usporeno cijeljenje. Njih je u velikoj mjeri moguće spriječiti postavljanjem ispravne indikacije za laserski zahvat, dobrom prijeoperacijskom pripremom i pravilnim poslijeoperacijskim liječenjem bolesnika. Komplikacije laserske terapije često su rezultat kolateralnog oštećenja koje nastaje kad energiju usmjerenu ciljnim kromoforama, apsorbiraju okolno tkivo i strukture. Noviji uređaji kojima se uglavnom koristi posljednjih nekoliko godina uključuju neablativne laserske sustave i frakcijske lasere. Oni su, za razliku od tradicionalnih ablativnih lasera, niskorizični za nastanak komplikacija. Prilikom postupka pribavljanja informiranog pristanka, svakoga pacijenta treba informirati o mogućim komplikacijama i rizicima vezanim za određeni laserski postupak.

Ključne riječi:
komplikacije; laserska terapija; informirani pristanak

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 121/122

Laser therapy in dermatology is a dynamic area that has improved tremendously over the last decade due to new theoretical knowledge and the development of laser technology. The most common complications associated with laser therapy are infections, scars, hyperpigmentation, hypopigmentation and slow healing. They are largely preventable by correct indications for laser surgery, good preoperative preparation and proper postoperative treatment of patients. Complications of laser therapy are often the result of collateral damage which occurs when the energy directed to targeted chromophores is absorbed by the surrounding tissue and structures. Novel devices that are mainly used in recent years include non-ablative laser systems and fractional lasers. Unlike traditional ablative lasers, they have a low risk for complications. Possible complications related to particular laser treatments should be discussed with each patient as a part of the procedure of obtaining informed consent.

Key words:
complications; informed consent; laser therapy