MEDIX, God. 16 Br. 86  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Klinički putevi - sigurni put za poboljšanje kliničke prakseCare pathway – assured way to the improvement of clinical practice

Karolina Kalanj, Ana Stavljenić Rukavina, Stipe Orešković, Karl Karol, Vildana Doder

Osiguravanje optimalne kvalitete u procesu pružanja zdravstvenih usluga, što podrazumijeva i unapređenje komunikacije između bolesnika i zdravstvenih profesionalaca, poticanje timskog rada i mogućnost praćenja troškova na svim razinama sustava dio su zabilježenih učinaka primjene kliničkih puteva, koji se mogu definirati kao prihvaćena i usaglašena metodologija pružanja zdravstvene usluge za dobro definiranu skupinu bolesnika unutar jasno određenog perioda (epizode) liječenja. Oblikovanje i implementacija kliničkih puteva, zahtijevaju promjenu organizacijske kulture unutar zdravstvene institucije, ali i na razini cjelokupnog zdravstvenog sustava, ukoliko postoji motiv za uključivanje kliničkih puteva u sadržaj ugovora između osiguravatelja i davatelja zdravstvenih usluga. Za uspješno oblikovanje i implementaciju kliničkih puteva u kontekstu organizacije hrvatskog zdravstvenog sustava, te razbijanje predrasuda o njihovoj nedjelotvornosti i kompleksnosti, vrlo je važno sagledati međunarodna iskustava i pristupe u njihovom korištenju u praksi.  

Ključne riječi:
pružanje zdravstvenih usluga; epizoda liječenja; procjena ishoda i postupaka; ugovori

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 86

Ensuring optimal quality of provided health care, which includes improving the communication between patients and healthcare professionals, stimulating team work and monitoring expenses at all levels of health system are the effects of the application of clinical pathways, which are defined as an accepted and standardized methodology of providing health care to a well-defined patient group within a clearly defined treatment timeframe (episode). The development and implementation of clinical pathways requires a change in the organisational structure of healthcare institutions and entire health system in case there is a motive for including clinical pathways into a contract between an insurer and healthcare provider. For successful development and implementation of clinical pathways in the context of organisation of Croatian health system and breaking down the prejudice about their ineffectiveness and complexity, it is important to take into consideration international experience and approach to the use of clinical pathways in practice. 

Key words:
contracts; delivery of health care; episode of care; outcome and process assessment (health care)