MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Klinička slika, dijagnoza i diferencijalna dijagnoza depresivnih poremećajaClinical features, diagnosis and differential diagnosis of depressive disorders

Josipa Ivanušić, Dunja Degmečić

Depresija je jedan od vodećih uzroka onesposobljenosti u svijetu, a predviđa se da će u budućnosti problem biti sve veći. Depresija je puno više nego prolazni osjećaj žalosti i umora; bolesnik s depresijom često se prezentira složenim i preklapajućim emocionalnim i tjelesnim simptomima, uključujući bolne žalbe. U svakodnevnom kliničkom radu često se susreću bolesnici s komorbiditetom depresije i tjelesnih bolesti pri čemu depresija povećava korištenje i troškove zdravstvene skrbi, dovodi do slabije suradljivosti u liječenju i pogoršava klinički ishod. Depresija je i dalje često neprepoznata, a odgađanjem liječenja povećava se patnja bolesnika i njegove okoline te vjerojatnost nastanka komplikacija uključujući suicidalni ishod. Ključan je cjelovit pristup i određivanje psihičkog statusa osobe, a dijagnoza se postavlja na temelju dogovorenih dijagnostičkih kriterija sadržanih u MKB-10 klasifikaciji.

Ključne riječi:
depresija; dijagnoza; MKB-10; onesposobljenost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106

Depression is one of the leading causes of disability worldwide and is predicted to become even more problematic in the future. Depression is more than a feeling of sadness and fatigue; depressive patients often present complex and overlapping emotional and physical symptoms including painful complaints. Everyday clinical pratice often encounters depression in comorbidity with physical illnesses which leads to an increase in the use and cost of health care, poor patient compliance and worsenes clinical outcomes. Depression is still often unrecognized and delaying treatment increases the suffering of the patient and his environment thus leading to further complications, including suicide. A holistic approach and determination of mental status is key, and a diagnosis can be made based on established diagnostic criteria contained in the MKB-10 classification. 

Key words:
depression; diagnosis; disability; MKB-10