English abstract: Click here.

Klinička prehrana u potpornom liječenju zloćudne bolesti

Malnutricija kao sastavni dio sindroma tumorske anoreksije i kaheksije čest je problem u liječenju onkoloških bolesnika. Dijagnostika malnutricije provodi se jednostavnim kliničkim indeksima i praćenjem osnovnih antropometrijskih parametara. Klinička prehrana je značajna komponenta potpornoga liječenja onkoloških bolesnika u raznim stadijima bolesti. Sindrom tumorske kaheksije, odnosno prekaheksija, pojavljuje se i u najranijim stadijima bolesti. Enteralna prehrana (visokoproteinska, s povišenim unosom EPA-e, 2-2,2 g/dan) prvi je izbor pri primjeni nutritivne potpore u većine onkoloških bolesnika. Parenteralna prehrana indicirana je kada postoji potreba za nutritivnim liječenjem u bolesnika u kojih nije moguće primijeniti enteralnu prehranu. U provođenju nutritivnoga liječenja ili potpore, potrebno je voditi se osnovnim etičkim principima, što posebno dolazi do izražaja u palijativnoj skrbi. Multidisciplinarni pristup koji uključuje procjenu nutritivnog statusa i nutritivnu intervenciju uz brojne dodatne aspekte poput motrenja promjena teka, tjelovježbe te psihosocijalnih i psiholoških čimbenika, potreban je za adekvatno zbrinjavanje onkoloških bolesnika.

Ključne riječi:
klinička prehrana, nutritivni status, tumorska kaheksija, malnutricija


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 22 Br. 119/120