MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Intervencije i vještine obiteljskoga liječnika u skrbi o oboljelome od šećerne bolestiInterventions and skills of family physician in the management of diabetic patients

Valerija Bralić Lang, Maja Baretić, Tina Zavidić, Dragan Soldo

Liječenje šećerne bolesti podrazumijeva kombinaciju specifičnih intervencija i vještina, jer je riječ o najkompleksnijoj i najzahtjevnijoj kroničnoj nezaraznoj bolesti. Primarni je cilj postizanje optimalne glikemije kako bi se spriječio razvoj i progresija mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija, a bolesniku omogućila dobra kvaliteta života. Pri tomu je osnovni uvjet razumijevanje kompliciranoga mehanizma regulacije glikemije unutar specifičnoga kliničkoga konteksta za svakoga bolesnika i donošenje terapijske odluke. Stalna kontrola glikemije, nadzor postojanja komplikacija, postavljanje ciljeva i aktivno praćenje, prepoznavanje kliničkoga konteksta i prognoze te edukacija bolesnika, poseban su izazov u skrbi o tim bolesnicima. Osim kvalitetne medicinske skrbi, uspjeh liječenja ovisi i o aktivnome i stalnomu angažmanu oboljelih. Kako bi se bolesnik u tome osnažio, nužni su konstantna edukacija i individualni pristup, a sve veću ulogu imaju i raznolike psihosocijalne intervencije.

Ključne riječi:
intervencije; liječenje; šećerna bolest; vještine

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Diabetes treatment involves a combination of specific interventions and skills as it is perhaps the most complex and challenging chronic non-communicable disease. The primary goal is to achieve good glycaemia in order to prevent the development and progression of complications and to provide the patient with a good quality of life. The basic requirement is to understand the complicated mechanism of glycemic regulation within the specific clinical context and to make a proper therapeutic decision. Continuous monitoring of complications, glycemic control, goal setting and active monitoring, recognition of clinical context and prognosis, as well as patient education represent a particular challenge in the care of these patients. In addition to a quality medical care, success of the treatment depends on an active and ongoing involvement of the patients. In order to empower each patient, continuous education and individual approaches are needed, and psychosocial interventions have an increasingly important role.

Key words:
diabetes mellitus; therapy; interventions; skills