Informirani pristanak ili pravo pacijenta na suodlučivanje

Autor: Renata Turčinov
Sažetak:

Kao jedan od najznačajnijih instrumenata za promicanje prava pacijenata sve više se ističe pravo pristanka na određeni dijagnostički ili terapijski postupak tek nakon što se od liječnika dobije valjana informacija o postupku. Isto pravo naziva se informirani pristanak ili, kao u Zakonu o zaštiti prava pacijenata, pravo pacijenta na suodlučivanje, a obuhvaća pravo na obaviještenost te pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog postupka. Dosadašnja istraživanja ukazuju kako nema čvrste garancije za ostvarivanje toga prava u praksi te da je još uvijek nedovoljna educiranost liječnika o postupku traženja pristanka pacijenta. Stoga je svaki pomak u tom smislu izrazito vrijedan, kao što je i uvođenje kolegija „Zakonodavstvo i medicinska etika“ na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz obiteljske medicine. 

Ključne riječi:
pacijenti; poslijediplomska edukacija liječnika; pristanak obaviještenog pacijenta; zdravstveni zakoni

OGLAS