MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija HR ENG

Infekcija virusom hepatitisa C danas je izlječiva bolestToday, hepatitis C virus infection is a curable disease

Irena Hrstić, Goran Poropat, Sandra Milić

 Virus hepatitisa C hepatotropan je virus i razlikuje se 6 glavnih genotipova. Zaraza koja traje dulje od 6 mjeseci naziva se kroničnim hepatitisom C koji je u suvremenom svijetu glavni uzrok ciroze jetre, hepatocelularnoga karcinoma, ali i najčešći razlog za transplantaciju jetre. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima 35.000 do 45.000 oboljelih od kroničnoga hepatitisa C, uz najveću prevalenciju u podskupini intravenskih ovisnika, bolesnika na kroničnom programu hemodijalize te u politransfundiranih pojedinaca. Dosadašnjim standardnim protokolima liječenja baziranim na interferonu izlječenje je bilo moguće u 40 do 80% pojedinaca. Od prve registracije nove generacije direktno-djelujućih antivirusnih lijekova počinje revolucionarna era u terapijskom pristupu. Osnovne prednosti novih protokola liječenja jesu visoka učinkovitost, nizak stupanj rezistencije, manje nuspojava te jednostavnija primjena. Zbog mogućnosti izlječenja u više od 90% liječenih oboljelih moguća je eradikacija virusa u općoj, ali i u visokorizičnoj populaciji. Liječnici obiteljske medicine kao zdravstveni radnici prvoga kontakta s bolesnicima, ključne su karike u lancu otkrivanja oboljelih, primarno zbog činjenice da je gotovo 80% oboljelih bez simptoma bolesti.

Ključne riječi:
ciroza jetre; direktno-djelujući antivirusni lijekovi; kronični hepatitis C; liječnici obiteljske medicine; virus hepatitisa C

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

Hepatitis C virus is a hepatotropic virus with six major genotypes. Chronic hepatitis C is an infection which lasts longert han sixm onths, representing a major cause of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma, and it is the most common cause of liver transplantation in the modern world. There is an estimated 35,000 to 45,000 patients living with chronic hepatitis C in Croatia. The prevalence being the highest in subgroups of intravenous addicts, chronic hemodialysis patients, and in polytransfused individuals. Previous interferon-based standard therapeutic protocols were effective in 40-80% of individuals. The first registration of a new direct-actinganti viral medicines generation brought about a revolution in the therapeutic care of this patient population. The basic advantages of the new therapeutic protocols are high efficacy, low levels of resistance, fewer side effects, and simpler administration. A chance to cure more than 90% of treated patients makes it possible to eradicate the virus in general as well as in the very high risk population. As they establish the first contact with patients, family medicine physicians are the health care workers who are the key links in the chain of detecting the patients, primarily due to the fact that almost 80% of the patients have no symptoms of the illness. 

Key words:
chronic hepatitis C; direct-acting antiviral drugs; family medicine physicians; hepatitis C virus; liver cirrhosis