MEDIX, God. 18 Br. 98/99  •  Pregledni članak  •  Klinička pedagogija HR ENG

Grafomotoričke vještine djece s cerebralnom paralizomGraphomotor skills in children with neurological disorders

Irena Slaviček, Luka Femec

Grafomotorička aktivnost je integrativna senzomotorička funkcija temeljena na sazrijevanju centara unutar središnjeg živčanog sustava. Neurološka lezija dovodi do odstupanja od uobičajenih vrijednosti grafomotoričkog izražavanja što izaziva nemogućnost adekvatnog izvođenja pokreta. Razvoj prepoznavanja grafičkih simbola vodi od trodimenzionalnih predmeta, preko dvodimenzionalnih slika, do slova. Modeliranje i crtanje pri tome imaju značajnu ulogu, jer se na taj način zadovoljava dječja želja za aktivnošću, a ujedno ih se priprema i za pisanje. Najveći postotak neurološke patologije u dječjoj dobi odnosi se na sindrom cerebralne paralize. Nalazi istraživanja provedeni u Centru „Goljak“ u Zagrebu pokazuju da se kod sve djece s cerebralnom paralizom uočava neki od oblika deficijentnog grafomotoričkog izričaja što korelira s rezultatima istraživanja funkcionalnosti fine motorike ruku. Na temelju kliničkog pregleda i pravilno postavljene dijagnoze moguće je koncipirati individualizirani re/habilitacijski program senzomotoričkih stimulacija za svako pojedino dijete s grafomotoričkim teškoćama. Program se temelji na procjeni inicijalne i finalne senzomotoričke obrade i modulacije koji uključuje perceptivno-motoričko funkcioniranje, auditivno-jezične vještine, interakciju dijeterehabilitator- roditelj te aplikaciju programa u radu s djetetom. 

Ključne riječi:
agrafija; cerebralna paraliza; dijete; neurobihevioralne manifestacije; rehabilitacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 98/99

Graphomotor activity is an integrative sensorimotor function that depends on the development of the specific areas in the central nervous system. Therefore, neurological lesions to these areas usually cause deviations from the normal graphomotor expression and consequent inability to adequately perform the movements. The development of the brain’s ability to recognize graphic symbols starts from three-dimensional items to two-dimensional figures to letter recognition. Since children learn using all their sensory experiences, observational drawing and modeling play a significant role not only in satisfying their need for activity, but also in preparing them for writing. The cerebral palsy syndrome accounts for the largest percentage of neurological disorders in children. The research carried out in the “Goljak” Centre for Children with Special Needs in Zagreb showed that some form of graphomotor skills deficiency can be found in all children with cerebral palsy, which is a finding that correlates with the results of studies investigating the functionality of fine motor skills. Clinical assessment and correct diagnosis provide the basis for the development of individualized rehabilitation program for children with graphomotor problems. The program relies on the evaluation of initial and final sensorimotor processing and modulation and includes perceptual-motor functioning; auditory-language skills; and interaction between a child, parent and rehabilitator. 

Key words:
agraphia; cerebral palsy; child; neurobehavioral manifestations; rehabilitation