MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Gdje leže problemi u skrbi o neurološkom bolesniku u ordinaciji obiteljske medicine?What are the problems in caring for a neurologic patient in a family medicine practice?

Jelena Rakić Matić, Jadranka Karuza, Diana Kralj

Neurološke su bolesti sve veći izazov u radu liječnika obiteljske medicine. Starenjem stanovništva, ali i raznim drugim uzrocima, povećava se broj oboljelih od neuroloških bolesti, što posljedično ima i negativne socio-ekonomske učinke. Kronične neurološke bolesti narušavaju kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji te je u skrbi o njima ključna uloga liječnika obiteljske medicine. Oboljeli od neuroloških bolesti imaju povećan rizik za razvoj malnutricije. Na to utječu brojni čimbenici: poremećaji u unosu nutrijenata, abnormalnosti u potrošnji energije, promjene prehrambenih navika, gastrointestinalni poremećaji, nuspojave lijekova. Osim pravodobnoga dijagnosticiranja, upućivanja na daljnju obradu te sudjelovanja u liječenju neurološkoga bolesnika, liječnik obiteljske medicine ima važnu ulogu i u procesu neurorehabilitacije oboljeloga. Neurorehabilitaciju bolesnika potrebno je provoditi odmah nakon nastanka moždane lezije ili utvrđivanja neurološkog ispada, uvažavajući mogućnosti bolesnika i etiologiju njegove bolesti.

Ključne riječi:
neurološki poremećaji; neurorehabilitacija; obiteljska medicina; prehrana neuroloških bolesnika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Neurological diseases are a growing challenge in the work of family physicians. Due to the aging of the population, as well as various other causes, there is an increase in the number of patients suffering from neurological diseases, consequently having negative socio-economic effects. Chronic neurological diseases affect the quality of life of patients and their families, and a role of family medicine physicians is crucial in their care. Patients with neurological diseases are at an increased risk for developing malnutrition. It is influenced by many factors: nutritional intake disorders, abnormalities in energy consumption, changes in eating habits, gastrointestinal disorders, side-effects of medications. In addition to making a timely diagnosis, referring for further treatment and participating in the treatment of a neurologic patient, the family physician also plays an important role in the process of neurorehabilitation of the patient. Neurorehabilitation of patients should be initiated immediately after the onset of a brain lesion or the establishment of a neurological outflow, taking into account the patient’s capabilities and the etiology of the disease.

Key words:
family medicine; neurological disorders; nutrition in neurological patients; neurorehabilitation