MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Autorski pregled  •  Obiteljska medicina HR ENG

Evaluacija asimptomatske mikrohematurije u ambulanti obiteljske medicineEvaluation of asymptomatic microhematuria in ambulance of family medicine

Marijana Jandrić-Kočić

Asimptomatska mikrohematurija (engl. Asymptomatic Microscopic Hematuria, AMH) definira se kao prisutnost triju i više eritrocita u vidnome polju svjetlosnoga mikroskopa svježe centrifugiranog urina u odsutnosti simptoma urinarnoga trakta ili općih simptoma. Etiologija varira od prolaznoga nalaza bez kliničkoga značenja, do ozbiljnih stanja i bolesti koje ugrožavaju život pojedinca. Iako ni jedno medicinsko udruženje ne preporučuje rutinski probir malignosti kod AMH-a, danas su razvijene kliničke smjernice za dijagnostičku obradbu bolesnika s klinički utvrđenim AMH-om. Istraživanje provedeno u Domu zdravlja Krupa na Uni imalo je za cilj ispitati uspješnost evaluacije bolesnika s AMH-om u ordinaciji obiteljske medicine. Prema dobivenim rezultatima, šire uvođenje ultrazvučne dijagnostike u ordinacije obiteljske medicine i rad u skladu sa smjernicama vodiča dobre kliničke prakse, mogli bi omogućiti znatno povećanje rane detekcije urogenitalnih malignosti, smanjenje incidencije renalnih komplikacija, troškova zdravstvene zaštite i gubitak prihoda zbog radnog apsentizma.

Ključne riječi:
asimptomatska mikrohematurija; obiteljska medicina, ultrazvučna dijagnostika

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 139/140

Asymptomatic microhematuria (AMH) is defined as the presence of three or more erythrocytes in the visual field of a light microscope of fresh centrifuged urine in the absence of symptoms of the urinary tract or general symptoms. Etiology varies from transient findings of no clinical significance to serious conditions and diseases that endanger the life of an individual. Although no medical association recommends routine screening of malignancy at AMH, clinical guidelines for diagnostic treatment of patients with clinically detected AMH have been developed today. The aim of the study was to examine the effectiveness of AMH patients in the family medicine clinics. Widening by introducing ultrasound diagnostics into family medicine clinics, and working in line with guideline guidelines for good clinical practice, would significantly increase early detection of urogenital malignancies, reduce the incidence of renal complications, health care costs, and loss of income due to workplace absenteeism.

Key words:
asymptomatic microscopic hematuria; family medicine, ultrasound diagnostics