MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Autorski pregled  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Endodontska terapija – jesu li materijali za punjenje korijenskog kanala implantatiEndodontic therapy - are materials used for root canal obturation impl

Ivica Anić, Ivana Miletić

Temeljna svojstva materijala za punjenje korijenskog kanala su biokompatibilnost i adhezivnost na stijenke korijenskog dentina. Noviji materijali temeljeni su na metakrilatu/Resilonu a omogućuju stvaranje monobloka sa stijenkom dentina, čime je pak onemogućeno propuštanje tkivne tekućine i bakterija u oba smjera kroz korijenski kanal

Ključne riječi:
endodontsko punilo, biokompatibilnost, propusnost

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

In this paper biocompatibility as well as sealing ability of the newest composite resin sealers are presented. Physical properties of endodontic sealers based on methacrilate/Resilon such as Epiphany, EndoREZ are discussed. Those materials creates mono-block with dentin wall and disable fluid and bacterial percolation through space of the dental root canal in the booth direction.

Key words:
endodontic sealers, biocompatibility, sealing ability