English abstract: Click here.

Dvojna antitrombotička terapija rivaroksabanom – jednostavan terapijski pristup u bolesnika s fibrilacijom atrija nakon PCI-ja

Računa se da otprilike 5 do 8% bolesnika koji se podvrgavaju perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI, engl. percutaneous coronary intervention) s implantacijom stenta (potpornice) boluje od fibrilacije atrija (FA). Kombinacija peroralne antikoagulacijske terapije antagonistima vitamina K (VKA) i dvojne antiagregacijske terapije inhibitorima P2Y12 receptora i aspirina (takozvana trojna antitrombotička terapija) učinkovito smanjuje rizik za trombozu stenta i ishemijski moždani udar, ali bolesnike izlaže izrazito povišenom riziku za krvarenje. PIONEER AF-PCI istraživanje s rivaroksabanom prvo je istraživanje koje je ispitalo primjenu oralnog antikoagulansa koji nije antagonist vitamina K (NOAK, engl. non-vitamin K antagonist oral anticoagulant) u toj indikaciji. Dvije različite strategije s rivaroksabanom, izravnim inhibitorom čimbenika Xa, u kombinaciji s jednim antiagregacijskim lijekom ili oba antiagregacijska lijeka (inhibitorom P2Y12 receptora i aspirinom), u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija (NVAF) koji su bili podvrgnuti PCI-ju s implantacijom stenta, smanjile su rizik za klinički značajna krvarenja uz sličnu učinkovitost u usporedbi s klasičnom trojnom antitrombotičkom terapijom.

Ključne riječi:
fibrilacija atrija; perkutana koronarna intervencija; rivaroksaban


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 24 Br. 130/131