MEDIX, God. 26 Br. 141  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Dislipidemije – izazovi i novosti u liječenjuDyslipidemia – challenges and news in treatment

Biserka Bergman Marković, Nikola Bulj

Unatoč mnogobrojnim dokazima da liječenje dislipidemija smanjuje rizik za kardiovaskularne bolesti (KVB) i unatoč postojanju dokazano dobrih lijekova, mnogi bolesnici i dalje ostaju u visokom riziku za KVB, poglavito zahvaljujući slaboj adherenciji na lijek, neadekvatnom liječenju, i negativnom odnosu spram lijeka, koje su razvili pojedini bolesnici, ali i liječnici. Ta je činjenica prepoznana u recentnim smjernicama Europskoga kardiološkoga društva (ESC), gdje se velik naglasak stavlja na agresivno liječenje dislipidemije i postizanje ciljnih vrijednosti LDL-kolesterola na još niže vrijednosti nego u ranijim preporukama, posebno u onih koji imaju vrlo visoki rizik za razvoj KVB-a, kao i u bolesnika s utvrđenom bolešću srca i krvnih žila. Osim promjena životnih navika i statina kao temelja terapije, smjernice daju i jasne preporuke dodatnim terapijskim strategijama koje uključuju i novije lijekove kao što su PCSK9 inhibitori. U stalnom kontaktu s pojedincem, poznajući sve njegove rizike za KVB, i djelujući na njih (personalizirana medicina) liječnik obiteljske medicine može uticati na smanjenje KVB.

Ključne riječi:
dislipidemija; obiteljska medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 141

Despite the overwhelming evidence of the treatment for dyslipidaemia reducing CV risk and despite the presence of proven effective medicines, many patients remain at high CV risk, primarily due to poor drug adherence, inadequate treatment, and a negative attitude towards the drugs, developed by both patients and physicians. This has been recognized in the recent guidelines of the European Cardiac Society (ESC), which places great emphasis on aggressive treatment of dyslipidaemia, achieving even lower LDL cholesterol targets than in earlier recommendations, especially in those who have very high risk of developing CVD - such as patients with established heart and blood vessels diseases. In addition to changing lifestyle habits and introducing statins as the cornerstone of therapy, the guidelines also provide clear recommendations for additional therapeutic strategies that include more recent drugs such as PCSK9 inhibitors. In a continuous contact with an individual, knowing all his CV risks and targeting them (personalized medicine) a GP can influence the improvement of CV risks. 

Key words:
dyslipidaemia; family medicine