English abstract: Click here.

Demencije s početkom u mlađoj životnoj dobi

Demencije s početkom u mlađoj životnoj dobi (prije 65. godine života) do unatrag desetak godina nazivane su presenilnim demencijama. Za razliku od demencija u starijoj životnoj dobi gdje kao uzrok dominira sporadična Alzheimerova bolest, u demencijama mlađe životne dobi znatnije su zastupljeni i drugi, potencijalno izlječivi uzroci te je češća i nasljedna podloga. Za stariju dob uobičajeni načini prezentacije Alzheimerove bolesti i drugih primarnih neurodegenerativnih oblika demencije u mlađoj životnoj dobi mogu izgledati klinički različito. Također, učestaliji su neamnestički poremećaji kognitivnih funkcija koji se rutinskim kognitivnim testiranjem mogu previdjeti, stoga je nužna detaljna neurokognitivna i neuropsihološka procjena svakog bolesnika. Zbog velike širine etiologije, potrebna je strukturirana i racionalna dijagnostička obrada. 

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; demencija; demencija ranog početka; presenilna demencija


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 18 Br. 101/102