Cementna ili bescementna hemiartroplastika za intrakapsularni prijelom kuka

Dostupni su samo ograničeni podaci o kvaliteti života nakon korištenja cementa u usporedbi s modernom bescementnom hemiartroplastikom. Autor Miguel A. Fernandez sa suradnicima objavljuje u časopisu „New England Journal of Medicine“, izdanje od 10. veljače 2022. godine, rezultate istraživanja koje pridonosi rješavanju kontroverzi oko korištenja koštanog cementa kod prijeloma kuka liječenih hemiartroplastikom.

Provedeno je multicentrično, randomizirano, kontrolirano ispitivanje u kojem se uspoređivalo cementnu s bescementnom hemiartroplastikom u bolesnika u dobi od 60 godina ili starijih s intrakapsularnim prijelomom kuka. Primarni ishod bila je kvaliteta života povezana sa zdravljem mjerena korištenjem upitnika EuroQol Group 5-Dimension (EQ-5D) četiri mjeseca nakon randomizacije, s višim rezultatima koji ukazuju na bolju kvalitetu života.

 

Među pacijentima starijim od 60 godina s intrakapsularnim prijelomom kuka, cementna hemiartroplastika rezultirala je značajno boljom kvalitetom života i manjim rizikom od periprostetskih prijeloma od bescementne hemiartroplastike

Ukupno 610 pacijenata bilo je podvrgnuto cementnoj hemiartroplastici, a 615 modernoj bescementnoj hemiartroplastici. Nakon četiri mjeseca, podaci o praćenju bili su dostupni za 71,6% bolesnika. Razlika između skupina nakon jednog mjeseca bila je slična onoj nakon četiri mjeseca, ali je razlika nakon 12 mjeseci bila manja od one nakon četiri mjeseca. Smrtnost nakon 12 mjeseci bila je 23,9% u cementnoj skupini i 27,8% u bescementnoj. Periprostetski prijelomi dogodili su se u 0,5% u cementnoj i 2,1% bolesnika u bescementnoj skupini. Učestalost ostalih komplikacija bila je slična u dvije skupine.

Među pacijentima starijim od 60 godina s intrakapsularnim prijelomom kuka, cementna hemiartroplastika rezultirala je značajno boljom kvalitetom života i manjim rizikom od periprostetskih prijeloma od bescementne hemiartroplastike.


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 27 Br. 150/151