Bolesnikova sigurnost u perioperacijskom liječenju

Autor: Višnja Majerić Kogler
Sažetak:

Kvaliteta i sigurnost u anesteziologiji najčešće se procjenjuje analizom perioperativnog mortaliteta te učestalošću javljanja ozbiljnih, vitalno ugrožavajućih komplikacija i incidenata. Identificirano je 108 kliničkih indikatora anesteziološke skrbi. Od toga 42% pokazatelja odnosi se na praćenje procesa liječenja, dok 57% procjenjuje čimbenike koji mogu utjecati na ishod liječenja te sigurnost i učinkovitost anesteziološkog liječenja. Klinička vrijednost oko 60% svih identificiranih indikataora potvrđena je temljem ekspertnih mišljenja. U 38% indikatora medicina temeljena na dokazima pokazala je visoku razinu dokaza, dok je u 62% razina dokaza bila niska. Specifičnost anestezioloških indikatora obuhvaća praćenje određenih aspekata – strukturu liječenja (preoperacijsko, anesteziološki postupak u užem smislu, poslijeoperacijsko liječenje) procese liječenja, ishod liječenja, te mjerenje kvalitete liječenja kao kontinuitet, učinkovitost i sigurnost liječenja. 

Ključne riječi:
anesteziologija; indikatori kvalitete zdravstvene skrbi; ishod liječenja; procjena ishoda; sigurnost