English abstract: Click here.

Autistički spektar poremećaja

Od uvođenja pojma autizam i prvog kliničkog opisa do uvođenja pojma autističkog spektra poremećaja proveden je velik broj studija o pervazivnim razvojnim poremećajima. Autistički spektar poremećaja predstavlja složen neurorazvojni poremećaj, a ne jedinstvenu bolest. Dijagnoza se postavlja na temelju multidisciplinarnog pristupa, a u sebi objedinjuje duže promatranje ponašanja, ciljane i prilagođene upitnike, neuropedijatrijsku obradu, psihijatrijski pregled, metaboličku, toksikološku, gastroenterološku te genetsku obradu. Uzevši u obzir pridružene sindrome, njihove uzroke i objašnjenja sigurno je da se radi o multikauzalnoj etiologiji pri čemu različiti uzroci rezultiraju stanjima slične kliničke slike, koja se javljaju u ranom djetinjstvu, a traju cijeli život

Ključne riječi:
autistički poremećaj; autistički poremećaj, dijagnoza; autistički poremećaj, epidemiologija; pervazivni razvojni poremećaji u djece


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 77