English abstract: Click here.

Atraumatski restorativni tretman – ART

Atraumatski restorativni tretman (ART – atraumatic restorative treatment) razvio se sredinom 80-ih godina prošloga stoljeća kao javnozdravstveni program namijenjen oralnom zdravlju populacije ekonomski nerazvijenih zemalja. ART je minimalno invazivna tehnika koja se temelji na ručnoj ekskavaciji karijesa, a kao materijal izbora za ispune koristi se staklenoionomerni cement (SIC). Za razliku od konvencionalne preparacije kaviteta, pri ART tehnici kariozno se tkivo uklanja bez primjene rotirajućih instrumenata i bez potrebe za anestezijom. Djeca ovu tehniku vrlo dobro prihvaćaju, kao i anksiozni i nekooperativni bolesnici, bez obzira na to pripadali populaciji zemalja u razvoju ili razvijenih zemalja

Ključne riječi:
djeca; staklenoionomerni cement; stomatološka zaštita; zubni karijes


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 78