MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Apiksaban u liječenju venskih tromboembolijskih događajaApixaban in the treatment of venous thromboembolism

Mislav Vrsalović

Tradicionalno, bolesnici s venskom tromboembolijskom bolešću (VTE) liječeni su heparinom uz uvođenje antagonista vitamina K (VKA). Ograničenja primjene VKA-e potrebna su za individualnu prilagodbu doze, interakcije s hranom i lijekovima te znatnu učestalost velikih krvarenja. U današnje vrijeme, sukladno važećim smjernicama, daje se prednost novim o vitaminu K neovisnim oralnim antikoagulantnim lijekovima (NOAK) u obveznom i produljenom liječenju VTE-a. Skupina NOAK-a obuhvaća izravne inhibitore čimbenika Xa (apiksaban, edoksaban, rivaroksaban) te izravni inhibitor čimbenika II (dabigatran). Inhibitori čimbenika Xa apiksaban i rivaroksaban, ne zahtijevaju inicijalno liječenje heparinom i time skraćuju vrijeme hospitalizacije, omogućuju ambulantno liječenje, odnosno liječenje u kućnim uvjetima, što uvelike reducira troškove zbrinjavanja bolesnika s VTE-om. Registracijsko istraživanje AMPLIFY pokazalo je da je apiksaban u liječenju akutnoga VTE-a neinferiorno konvencionalnoj terapiji uz znatno manje krvarenja (relativni rizik, RR 0,44). Nadalje, apiksaban u profilaktičkoj dozi (2,5 mg dvaput na dan) u produljenome liječenju tijekom 12 mjeseci praćenja, bio je učinkovitiji u prevenciji VTE-a i smrtnog ishoda u odnosu na placebo (RR 0,33), bez povećanoga rizika za veliko krvarenje. Apiksaban se pokazao neinferiornim niskomolekularnom heparinu u liječenju venskoga tromboembolizma povezanoga sa zloćudnom bolešću (istraživanje CARAVAGGIO), bez povećanoga rizika za velika krvarenja (omjer rizika 0,82).

Ključne riječi:
apiksaban; duboka venska tromboza; plućna embolija; venska tromboembolijska bolest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151

Traditionally, patients with venous thromboembolic disease (VTE) have been treated with heparin along with the introduction of vitamin K antagonists (VKA). Restrictions on the use of VKA are required for individual dose adjustment, food and drug interactions, and a significant incidence of major bleeding. Nowadays, in accordance with current guidelines, preference is given to new vitamin K-independent oral anticoagulant drugs (NOACs) in the mandatory and prolonged treatment of VTE. The NOAC group includes direct factor Xa inhibitors (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) and a direct factor II inhibitor (dabigatran). The factor Xa inhibitors apixaban and rivaroxaban, do not require initial treatment with heparin and thus shorten the time of hospitalization, provide outpatient treatment, i.e. treatment at home, which greatly reduces the cost of care for patients with VTE. The AMPLIFY registration study showed that apixaban in the treatment of acute VTE was non-inferior to conventional therapy with significantly less bleeding (relative risk, RR 0.44). Furthermore, apixaban at a prophylactic dose (2.5 mg twice daily) in prolonged treatment for 12 months of follow-up was more effective in preventing VTE and death compared to placebo (RR 0.33), without an increased risk of major bleeding. Apixaban has been shown to be non-inferior to low molecular weight heparin in the treatment of venous thromboembolism associated with malignancy (CARAVAGGIO study), without an increased risk of major bleeding (hazard ratio 0.82).

Key words:
apixaban; deep vein thrombosis; pulmonary embolism; venous thromboembolic disease