English abstract: Click here.

Algoritam zbrinjavanja bolesnika s TIA-om

Tranzitorna ishemijska ataka (TIA) je krvožilno prouzročena akutna epizoda prolazne žarišne cerebralne disfunkcije trajanja kraćeg od 24 sata. Bolesnici s TIA-om zahtijevaju hitnu procjenu stanja i rizika mogućih komplikacija – u prvom redu rizika za nastup moždanog udara. Prema općeprihvaćenim smjernicama, uz anamnezu te standardni fizikalni i neurološki pregled, svi bolesnici s TIA-om trebali bi kao minumum žurne obrade izvršiti snimanje CT-a mozga, EKG-a, kao i standardne biokemijske i hematološke pretrage. Premda postoje određene dvojbe, ovim bi pretragama bilo uputno pridružiti i ehosonografske pretrage velikih krvnih žila aortnog luka. Naravno, postoji i niz drugih mogućih pretraga koje se indiciraju ovisno o pretpostavljenom uzroku TIA-e, o podacima iz anamneze, o spolu i dobi bolesnika, kao i o nizu drugih čimbenika. Također, postoji konsenzus da se bolesnicima s TIA-om nekardioembolijskog uzroka treba odmah ordinirati antiagregacijsko liječenje, kao i da u bolesnika s kombinacijom TIA-e i atrijske fibrilacije treba primijeniti anitkoagulacijske lijekove. Za sada ne postoji jedinstven stav u pogledu potrebe za hitnom hospitalizacijom svih bolesnika s TIA-om, premda postoje jasne odrednice za određena stanja – u kojima je hospitalizacija neizbježna

Ključne riječi:
dijagnostičke tehnike i postupci; tranzitorna ishemijska ataka; terapija


Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju: MEDIX, God. 14 Br. 79