MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Adekvatna antikoagulantna terapija za liječenje bolesnika s fibrilacijom atrijaAdequate anticoagulant therapy for the treatment of patients with atrial fibrillation

Darko Počanić

Klinički dokazi iz randomiziranih kliničkih istraživanja postavili su u glavnim smjernicama izravne (direktne) oralne antikoagulanse (DOAK) kao standardni izbor liječenja bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom, zbog postignutih optimalnih ishoda za bolesnike: smanjenim rizikom za moždani udar, sustavne embolije i manja krvarenja. Podatci iz svakodnevne kliničke prakse omogućuju nam da shvatimo kako se rezultati randomiziranih kliničkih istraživanja odražavaju na populaciju svakodnevno. Preduvjet da ti podatci imaju punu statističku valjanost jest primjena strogih statističkih postupaka i međusobno usklađivanje skupina bolesnika. Program ACROPOLIS uključuje širok spektar bolesnika koji su vrlo reprezentativni za kliničku praksu, a rezultati praćenja tih bolesnika sukladni su i čak superiorni rezultatima iz pivotalnoga kliničkoga istraživanja. Isto tako, svi su registri bolesnika liječenih apiksabanom pokazali superiornost apiksabana u učinkovitosti i sigurnosti prema varfarinu. Nadalje, apiksaban se u tim praćenjima dokazao kao optimalan izbor između svih DOAK-a, jer podatci iz svakodnevne prakse sugeriraju da DOAK-i imaju usporedivu kliničku učinkovitost, ali apiksaban je povezan s manjim rizikom za veća krvarenja u odnosu na druge DOAK-e u svakodnevnoj praksi.

Ključne riječi:
apiksaban; atrijska fibrilacija; DOAK; krvarenje; moždani udar; podatci iz svakodnevne kliničke prakse

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151

Clinical evidence from randomized clinical trials has positioned DOAC in guidelines as the standard treatment choice for patients with nonvalvular atrial fibrillation, due to the optimal outcomes achieved for patients: reduced risk of stroke, systemic embolism, and less bleeding. Data from everyday clinical practice allow us to understand how the results of randomized clinical trials affect the population on a daily basis. A prerequisite for these data to have full statistical validity is the application of strict statistical procedures and mutual harmonization of patient groups. The ACROPOLIS program includes a wide range of patients who are highly representative of clinical practice, and the follow-up results of these patients are consistent and even superior to those from pivotal clinical trials. Likewise, all registries of patients treated with apixaban showed superiority of apixaban in efficacy and safety over warfarin. Furthermore, apixaban proved to be the optimal choice among all DOACs in these follow-ups, as data from everyday practice suggest that DOACs have comparable clinical efficacy, but apixaban is associated with a lower risk of higher bleeding compared to other DOACs in everyday practice.

Key words:
apixaban; atrial fibrillation; bleeding; data from everyday clinical practice; DOAK; stroke