Adekvatna antikoagulantna terapija za liječenje bolesnika s fibrilacijom atrija

Autor: Darko Počanić
Sažetak:

Klinički dokazi iz randomiziranih kliničkih istraživanja postavili su u glavnim smjernicama izravne (direktne) oralne antikoagulanse (DOAK) kao standardni izbor liječenja bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom, zbog postignutih optimalnih ishoda za bolesnike: smanjenim rizikom za moždani udar, sustavne embolije i manja krvarenja. Podatci iz svakodnevne kliničke prakse omogućuju nam da shvatimo kako se rezultati randomiziranih kliničkih istraživanja odražavaju na populaciju svakodnevno. Preduvjet da ti podatci imaju punu statističku valjanost jest primjena strogih statističkih postupaka i međusobno usklađivanje skupina bolesnika. Program ACROPOLIS uključuje širok spektar bolesnika koji su vrlo reprezentativni za kliničku praksu, a rezultati praćenja tih bolesnika sukladni su i čak superiorni rezultatima iz pivotalnoga kliničkoga istraživanja. Isto tako, svi su registri bolesnika liječenih apiksabanom pokazali superiornost apiksabana u učinkovitosti i sigurnosti prema varfarinu. Nadalje, apiksaban se u tim praćenjima dokazao kao optimalan izbor između svih DOAK-a, jer podatci iz svakodnevne prakse sugeriraju da DOAK-i imaju usporedivu kliničku učinkovitost, ali apiksaban je povezan s manjim rizikom za veća krvarenja u odnosu na druge DOAK-e u svakodnevnoj praksi.

Ključne riječi:
apiksaban; atrijska fibrilacija; DOAK; krvarenje; moždani udar; podatci iz svakodnevne kliničke prakse

OGLAS